previous pauseresume next

اتمام دوره های آموزشی جهت بیماران و خانواده هایشان

اجرای مدل توسعه یافته مراقبت مزمن در قالب کلاس های آموزشی و پیگیری تلفنی در موردحدود ۱۰۰نفر از افراد مبتلا به پرفشاری خون و یکی از اعضا خانواده آنان که از مهر ماه۱۳۹۴ شروع شده بود،در دی ماه ۱۳۹۴به اتمام رسید

 اعضا تیم آموزشی شامل پزشک عمومی(دو نفر)، كارشناس ارشدپرستاری و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی(یک نفر)،كارشناستغذيه (دو نفر) بودند که توسط متخصص قلب و ریاست مرکز تحقیقات با جدید ترین گایدلاین کشوری ومسائل مراقبتی ودرمانی پر فشاری خون آشنا شده  بودند.