previous pauseresume next

اتمام مرحله بررسی شیوع ، آگاهی ،کنترل ودرمان پرفشاری خون در شهر اصفهان

قسمتی از طرح خانم مریم اقبالی دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی مرکزتحقیقات پرفشاری خون که از شهریور ماه۱۳۹۴ شروع شده بود در اسفند ماه سال۱۳۹۴ به اتمام رسید.

  این  مطالعه مقطعی  با هدف تعیین شیوع ، آگاهی ،کنترل ودرمان  پرفشاری خون و بعضی ازعوامل خطر ساز آن برروی جمعیت بالای ۱۸ سال ساکن  شهر اصفهان ، به منظور شناسایی وضعیت این بیماری در شهر اصفهان اجرا  شد  و  همزمان  ورود داده های آن به  سیستم EPI  نیز انجام شده و به اتمام رسیده است