previous pauseresume next

انتصاب جناب آقای دکتر علیرضا خسروی به عنوان معاون آموزش پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

جناب آقای دکتر محمدرضا صبری سرپرست محترم پژوهشکده قلب و عروق اصفهان طی ابلاغی به شرح زیر در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ جناب آقای دکتر علیرضا خسروی را به عنوان معاون آموزش پژوهشکده قلب و عروق اصفهان منصوب کردند:جناب آقای دکتر علیرضا خسروی رئیس محترم مرکز تحقیقات پرفشاری خون سلام علیکم نظر به نقش آموزش  در پیشبرد اهداف پژوهشکده قلب و عروق اصفهان و با توجه به دانش و تجربیات جنابعالی،به موجب این ابلاغ به عنوان معاون آموزش پژوهشکده قلب و عروق اصفهان منصوب می گردید. انتظار میرود باعمل به شرح وظایف محوله و با تلاش و همت بیشتر،زمینه دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم آورید. دکتر محمدرضا صبریسرپرست پژوهشکده قلب و عروق اصفهان