previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت بیماریهای قلبی عروقی

کارگاه آموزشی ثبت بیماریهای قلبی عروقی با هدف آموزش کارشناسان مسئول اجرای ثبت بیماریهای قلبی عروقی از شهرهای مختلف کشور توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و با همکاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در روز ۱۳ مهر ماه ۹۵ در اصفهان برگزار شد.

کارگاه آموزشی ثبت بیماریهای قلبی عروقی با هدف آموزش کارشناسان مسئول اجرای ثبت بیماریهای قلبی عروقی از شهرهای مختلف کشور توسط شبکه تحقیقات قلب و عروق ایران و با همکاری پژوهشکده قلب و عروق اصفهان در روز ۱۳مهر ماه ۹۵در اصفهان برگزار شد.این کارگاه در راستای عقد قرارداد با ۹شهرستان جهت اجرای طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی در شهرهای کرمانشاه، بندر عباس، بیرجند، یزد، شهرکرد، کاشان، تبریز، شیراز و اهواز و جهت آموزش نحوه تکمیل پرسشنامه ها با حضور ۱۸نفر از کارشناسان شهرهای فوق برگزار و طی آن شرکت کنندگان با روش صحیح اجرای طرح ثبت بیماریهای قلبی عروقی و دستیابی به اطلاعات همسان در این زمینه آشنا شدند.