previous pauseresume next

حدود ۱۰۰مقاله منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی

ما به عنوان مركز نمونه پژوهشي – آموزشي در حوزه بيماری پرفشاری خون برآنيم كه با انجام تحقيقات كاربردي – بنيادي و ارائه راهكارهاي درماني در زمينه‌هاي مرتبط در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پيشرو باشيم.

و با بهره گیری از امکانات موجود کیفیت وکمیت تحقیقات مربوطه را به گونه ای توسعه بخشیم که در نهایت منجر به ارتقاء سلامت قلبی و عروقی تمامی افراد جامعه گردد. ودر این راستا مرکز تحقیقات پرفشاری خون از سال ۱۳۸۹ که موفق به اخذ موافقت اصولی گردید تا به امروز تعداد حدود ۱۰۰مقاله را در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسانیده است.