previous pauseresume next

مصاحبه جنای آقای دکتر علیرضا خسروی رئیس مرکز تحقیقات پرفشاری خون با روزنامه اخبار پزشکی(ویژه هفتمین کنگره تازه های قلب وعروق بنیاد قلب فارس)

دستورالعمل های بالینی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در ایران