previous pauseresume next

همکاری در تدوین سند ملی ارائه خدمات قلب عروقی

همکاری در تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر

در راستای تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفته شدن کاهش مرگ و میر ناشی از  بیماریهای قلبی و عروقی به عنوان یکی از اهداف  آن، از جناب آقای دکتر علیرضا خسروی دعوت شد تا در این زمینه همکاری نمایند و این سند با همکاری مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان تدوین گردید.