previous pauseresume next

برگزاری دوره های آموزشی

در طی مدت ۴ ماه، ۸ دوره آموزشی راهنمای کشوری پیشگیری، ارزیابی و درمان پرفشاری خون توسط مرکز تحقیقاتی پرفشاری خون برای ۵۵۰ نفر از پزشکان عمومی اصفهان برگزار گردید.
پیرو تدوین راهنمای کشوری پیشگیری، ارزیابی و درمان پرفشاری خون در مرکز تحقیقاتی فشارخون اصفهان و به روز رسانی این راهنما، ۸ دوره آموزشی از خرداد ماه تا پایان شهریور ۹۴ توسط این مرکز برای آموزش استفاده از راهنما برای پزشکان عمومی شهر اصفهان برگزار گردید. در این دوره ها که هر کدام در مدت یک روز و در مراکز بهداشتی درمانی نواب صفوی، ملاهادی سبزواری و خانه پزشک برگزار شد، بالغ بر ۵۵۰ نفر از پزشکان عمومی شرکت نمودند.. این دوره ها به دبیر علمی جناب آقای دکتر علیرضا خسروی و سخنرانی اساتید محترم آقایان دکتر نجفیان، دکتر صادقیان، دکتر صادقی، دکتر ترکان، دکتر شهابی، دکتر فرزام نیا، دکتر کاظمی، دکتر شفیعی و دکتر اخباری و خانم ها دکتر احمدیان، محمدی فر و سجادی برگزار گردید.