previous pauseresume next

برگزاری دومین همایش پرفشاری خون - خرداد ماه سال ۱۳۹۳

دومین همایش ارائه راهکارهای جدید بالینی پیشگیری و درمان بیماران دچار پرفشاری خون در ایران توسط مرکز تحقیقات پرفشاری خون اصفهان در تالار زیتون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور متخصصین هیئت علمی و غیر هیئت علمی رشته های مختلف در روز جمعه مورخ ۹۳/۳/۹ تشکیل گردید.

هدف از برگزاری این همایش بحث و تبادل نظر پیرامون به روز رسانی گایدلاین ایرانی پرفشاری خون بود که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.

دبیر همایشدکتر علیرضا خسروی

سخنراناندکتر مژگان مرتضوی، دکتر جمشید نجفیان، دکتر جعفر گلشاهی، دکتر منصور سیاوش، دکتر علیرضا خسروی، دکتر فرشته اشتری، دکتر ستار صادقیان و دکتر مسعود پور مقدس

فهرست: