previous pauseresume next

برگزاری همایش روز جهانی پرفشاری خون در اردیبهشت ماه ۹۸

به مناسبت روز جهانی پرفشاری خون، مرکز تحقیقات پرفشاری خون اقدام به راه اندازی پایگاهی جهت سنجش فشارخون افراد جامعه، در محوطه پژوهشکده قلب و عروق اصفهان نمود.

این همایش برای دو روز متوالی در تاریخ های ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ۹۸ برگزار گردید و فشارخون بیش از ۲۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه های مختلف پژوهشکده قلب و عروق اعم از بیماران، همراهان و سایرین اندازه گیری و ثبت گردید.