previous pauseresume next

جلسه دفاع خانم مریم اقبالی دانشجوی phd by research مرکز تحقیقات پرفشاری خون

جلسه دفاع پایان نامه یکی دیگر از دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز سوم تیر ماه ۱۳۹۷ در محل پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه خانم مریم اقبالی پایان نامه خود را با عنوان "بررسی روند عوامل موثر بر شیوع، آگاهی، کنترل و درمان پرفشاری خون در میان بالغین شهر اصفهان (در طی ۱۵ سال) و ارزیابی تاثیر مدل توسعه یافته مراقبت مزمن بر کنترل و درمان بیماری و خودمراقبتی" ارائه و دفاع نمودند. استاد راهنمای این پایان نامه جناب آقای دکتر علیرضا خسروی و اساتید مشاور آن سرکار خانم دکتر صراف زادگان و جناب آقای دکترآوات فیضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند.

از آنجاکه نرخ کنترل و درمان پرفشاری خون در کشور ایران در حد مطلوب نمی باشد پژوهشکده قلب و عروق اصفهان به منظور ارائه مدل مناسبی برای ارتقاء کنترل پرفشاری خون در سطح کشور مطالعه ایی جامع در کشور با عنوان IMPROVE CARE طراحی و اجرا نموده که برای ارتقا سطح کنترل و درمان این بیماری در جامعه، بر خودمراقبتی و استفاده از نیرو و توان بیمار و خانواده و همچنین داشتن تیم درمانی مسلط به روشهای درمانی بر اساس گایدلاین بومی سازی شده فشارخون تاکید نموده است. قسمتی از این طرح کشوری در قالب این پایان نامه دکتری اجرا شده است. پایان نامه حاضر در چهار مرحله انجام شده است.در مرحله اول یک پرسشنامه معتبر در مورد دانش، نگرش و عملکرد مردم در مورد فشارخون و عوارض افزایش آن، بررسی عوامل خطرساز پرفشاری خون در جامعه، شیوع، آگاهی، کنترل و درمان آن،خودمراقبتی، خودکارآمدی و تبعیت دارویی بیماران پرفشاری خون، ساخته شده; در مرحله دوم مطالعه مقطعی برای بررسی وضعیت فعلی پرفشاری خون و بعضی ازعوامل خطرساز آن در شهر اصفهان سال ۱۳۹۴ انجام شده; در مرحله سوم یک کارآزمایی بالینی, دو گروهی به منظور بررسی تاثیر مدل توسعه یافته مراقبت مزمن بر روی افراد تحت درمان پرفشاری خون و خانواده آنان اجرا شده; در مرحله چهارم برای تعیین عوامل موثر بر روند تغییرات پرفشاری خون در شهر اصفهان در کل جمعیت و به تفکیک در زنان و مردان بالغ سالم و مبتلا به پرفشاری خون ،داده های مطالعه مقطعی سال ۱۳۹۴ با داده های مطالعات مقطعی برنامه ملی قلب سالم اصفهان (IHHP) در سالهای ۱۳۷۹و ۱۳۸۶ مقایسه شده است. 
اساتید محترم داور این پایان نامه ، آقای دکتر محمدحسین تقدیسی(علوم پزشکی ایران)، آقای دکتر محسن شهریاری(علوم پزشکی اصفهان)، آقای دکتر رحمت اله مرادزاده (علوم پزشکی اراک)، آقای دکتر امیر رضا سجادیه(علوم پزشکی اصفهان) و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آقای دکتر احمدرضا یزدان نیک (علوم پزشکی اصفهان) بودند. پس از ارائه پایان نامه در پایان جلسه، اساتید حاضر، ضمن تائید پایان نامه خانم مریم اقبالی، ایشان را به عنوان دکترا مفتخر نمودند و سوگند نامه در حضور اساتید قرائت گردید.