previous pauseresume next

همکاری فعال مرکز تحقیقات پرفشاری خون در کمپین ملی کنترل فشارخون

از پانزدهم خرداد ماه همزمان با شروع کمپین ملی کنترل فشار خون، پژوهشکده قلب و عروق نیز با نصب بنرهای مربوط به فشار خون و برپایی غرفه ای در محوطه حیاط پژوهشکده به این کمپین پیوست.

در این مدت همکاران مرکز تحقیقات پرفشاری خون پژوهشکده ، به ثبت رایگان فشار خون کارکنان و مراجعین درمانگاه پژوهشکده  پرداختند. لازم به ذکر است این کمپین تا پانزدهم تیر ماه ادامه دارد.