previous pauseresume next

طرحهای ملی تک مرکزی

 

شماره طـــرح عنـــوان طـــرح تاریخ شروع طـــرح
۹۲۱۲۴ بررسي استفاده كوتاه مدت درمقايسه با استفاده طولاني مدت از تحريك الكتريكي مغز دربازتواني حركتي بيماران مبتلا به سكته مغزي ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۵ بررسي ارتباط توانايي بيماران (patient competence) قلبي عروقي با مراجعات به پزشك در بيماران قلبي عروقي مراجعه كننده به پژوهشكده قلب وعروق اصفهان ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۶ تهيه بانك DNA بيماران مبتلا به CAD ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۳۰ بررسي مكانيسم اثرات ضدديابتي عصاره ي هيدروالكلي گياهان شيرين بيان ،اقاقيا،زيره سبز،شويد در شرايط in vitro ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۹ بررسي اثرعصاره هيدروالكلي منتخبي از گياهان دارويي برقندي شدن غيرآنزيمي هموگلوبين انساني ،برداشت سلولي گلوكزو ترشح انسولين از پانكراس گوساله در شرايط invitro ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۳۳ پيش بيني تشخيص سندرم متابوليك مبتني بر ATPIII با رويكرد يادگيري ماشين ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۳ بررسي اثرمصرف ميوه گياه سماق (Rhus cariaria L) برسطح ليپيدهاي خوني ،آپوليپوپروتئين ها و ماركرالتهابي hs-CRP در بيماران مبتلا به هايپرليپيدمي ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۸ بررسي اثر داروي پيوگليتازون برغلظت سرمي اينترلوكين ۱۰ و TNF-a در بيماران مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۷ تاثير DNA آپتامرضد كموكاين MCP-1 برآترواسكلروزدرخرگوش ۲۰۱۴/۰۱/۱۲
۹۲۱۲۱ بررسي اثرمصرف مخلوط سيروآبليمو برپروفايل ليپيدي و برخي ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در افراد ۳۰ تا ۶۰ سال مبتلا به هايپرليپيدمي ۲۰۱۳/۱۲/۲۵
۹۲۱۲۰ تهيه خلاصه راهكارهاي بومي پيشگيري ،كنترل و درمان فشارخون در ايران ۲۰۱۳/۱۲/۲۵
۹۲۱۱۵ تعيين عوامل خطر مرتبط با وقوع ناهنجاري هاي مادرزادي قلبي در بيماران مراجعه كننده شهراصفهان ۲۰۱۳/۱۱/۲۵
۹۲۱۱۷ مقايسه اثربازتواني خانگي با بازتواني قلبي در مركز برروي پروفايل چربي و فشارخون بيماران عروق كرونر ۲۰۱۳/۱۱/۲۰
۹۲۱۱۱ بررسي تاثيرمدت خواب برچاقي ،شاخص توده بدني ،پروفايل چربي و شيوع بيماري هاي قلبي عروقي ۲۰۱۳/۱۱/۲۰
۹۲۱۱۲ تاثيرمهاركننده فسفودي استراز ۵ برعملكرد بطن چپ در بيماران مبتلا به نارسايي قلب مراجعه كننده به مراكز آموزشي چمران و نور در تابستان ۹۲ ۲۰۱۳/۱۱/۲۰
۹۲۱۱۴ بررسي اثراستفاده از نان تهيه شده ازآرد جو بدون پوشينه برسطح سرمي NO و عملكرد عروقي در افراد هيپركلسترولميك ۲۰۱۳/۱۱/۲۰
۹۲۱۱۳ بررسي تاثير۸ هفته تمرينات بازتواني به همراه مصرف مكمل گياهي جينكوبيلوبا بر روي بيماران قلبي عروقي ۲۰۱۳/۱۱/۲۰
۹۲۱۱۰ بررسي ارتباط سطح سرمي ويتامين D با شاخص ABI در افراد با و بدون سندرم متابوليك درشهراصفهان(۱۳۹۱-۱۳۹۲) ۲۰۱۳/۱۱/۰۹
۹۲۱۰۸ بررسي فاكتورهاي خطرپيش بيني كننده عوارض قلبي عروقي به دنبال آنژيوپلاستي پرايمري در بيماران مبتلا به سكته حاد قلبي ۲۰۱۳/۰۹/۰۹
۹۲۱۰۵ تهيه اساسنامه ،ساختار تشكيلاتي و شاخص هاي ارزشيابي پژوهشكده هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ۲۰۱۳/۰۹/۰۹
۹۲۱۰۷ تعيين ميزان فعاليت آنزيم هاي ميلوپراكسيداز (MPO) و پاراكسوناز (PON1) در مردان با آنژيوگرافي نرمال و بيماران عروق كرونر و تعيين نسبت فعاليت ۱ MPO/‎PON در تعيين ريسك وقايع كرونري آينده ۲۰۱۳/۰۹/۰۹
۹۲۱۰۶ بررسي سطح سرمي رزيستين درافراد مبتلا به سندرم متابوليك در مقايسه با افراد سالم ۲۰۱۳/۰۸/۱۷
۹۱۱۰۷ بررسي ميزان تاثيرگذاري موسيلاژ استخراج شده از غلاف ميوه باميه Hibiscus esculentus و مقايسه با ساير قسمتهاي ميوه درپيشگيري از ديابت رت هاي ديابتي ۲۰۱۳/۰۷/۰۶
۹۲۱۰۳ بررسي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر پذيرش و تعهد بر خشم ،دشواري تنظيم هيجاني و تحمل پريشاني بيماران فشارخون بالا درشهراصفهان ۲۰۱۳/۰۶/۲۵
۹۱۱۲۰ كاربرد تحليل گذار پنهان در بررسي تغييرات سطح آگاهي ازعوامل خطرساز بيماري هاي قلبي - عروقي وعوامل مرتبط با آن در ساكنين اصفهان و حومه در بازه ي زماني سال هاي ۱۳۸۳-۱۳۸۷ ۲۰۱۳/۰۳/۰۹
۹۱۱۲۲ ارزشيابي اثرمداخله آموزشي مبتني بر سازه حمايت اجتماعي درك شده بر ارتقاي رفتارهاي خود مراقبتي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به مركز قلب شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ۲۰۱۳/۰۳/۰۹
۹۲۱۰۱ بررسي تاثيراجراي مداخلات آموزشي و تشويقي كاهش وزن درافراد داراي اضافه وزن و چاق برشاخص هاي تن سنجي و زيستي چاقي ۲۰۱۳/۰۲/۲۴
۹۱۱۱۶ بررسي روند بروز و مرگ ومير ۲۸ روزه و ناتواني ناشي از سكته هاي قلبي و مغزي در شهر و روستاهاي شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۱ ۲۰۱۳/۰۲/۱۷
۹۲۱۰۲ بررسي تاثيراجراي مداخلات آموزشي و تشويقي كاهش وزن درافراد داراي اضافه وزن و چاق برشاخص هاي تن سنجي و پري ليپين ۲۰۱۳/۰۲/۰۳
۹۱۱۱۷ بررسي اثراستفاده از نان تهيه شده از آرد جو بدون پوشينه بر پروفايل ليپيد،قندخون و عوامل موثر برعملكرد عروقي در افراد هيپركلسترولميك ۲۰۱۲/۱۱/۱۹
۹۱۱۱۴ بررسي اثرگياه چاي ترش (Hibiscus sabdarffia) بر پروفايل ليپيدي ،مقاومت انسوليني ،استرس اكسيداتيو و سطح hs-CRP دربيماران بالغ مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۱۲/۱۱/۱۹
۹۱۱۰۵ بررسي كارايي مداخله آموزش و تمرينات بدني مبتني بر تئوري شناختي اجتماعي برتوانمندسازي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي ۲۰۱۲/۰۸/۱۵
۹۱۱۱۳ كاربرد مدل هاي خطاي اندازه گيري كلاسيك در آناليز محتواي جيره غذايي معمولي افراد ۴۰ سال به بالاي نواحي مركزي (اصفهان،نجف آباد واراك) ايران ۲۰۱۲/۰۸/۰۱
۹۱۱۱۱ پاسخ هاي سرم آديپونكتين ، امنتين-۱ ، اتاكسين و عوامل خطرزاي قلبي - متابوليكي پس از هشت هفته برنامه ي بازتواني قلبي در بيماران چاق مبتلا به سكته قلبي ۲۰۱۲/۰۸/۰۱
۹۱۱۱۰ بررسي ميزان پيشگويي كنندگي BNP و MPO از نظر طول مدت بستري و مرگ و مير ۶ ماهه دربيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلبي ۲۰۱۲/۰۸/۰۱
۹۱۱۱۲ بررسي ارتباط بين آلودگي هوا و ميزان بستري و مرگ ناشي از بيماري هاي قلبي -عروقي و تنفسي درشهراصفهان در سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ ۲۰۱۲/۰۸/۰۱
۹۱۱۰۹ بررسي بروز ده ساله حوادث حاد كشنده و غيركشنده عروق كرونرو سكته هاي مغزي و ارتباط آن با فاكتورهاي خطرقلبي و عروقي در جمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان و نجف آباد (نمونه جديد) به علاوه اطفال زير۱۸ سال از بستگان اين نمونه ۲۰۱۲/۰۷/۱۸
۹۱۱۰۶ بررسي اثرات مصرف آب پرتقال طبيعي و آب پرتقال تجاري موجود در بازار بر فاكتورهاي التهابي (hs-CRP-ICAM-VCAM-IL-6-E-Selectin) درافراد سالم داوطلب ۲۰۱۲/۰۶/۰۲
۹۱۱۰۸ بررسي اثر پيشگيري كننده عصاره آبي عناب (Ziziphus vulgaris) بر ديابت دررت ۲۰۱۲/۰۶/۰۲
۹۱۱۰۱ مدل يابي عوامل روانشناختي ومعنوي حفاظت كننده و خطرزا در بيماري هاي عروق كرونرقلب ۲۰۱۲/۰۵/۳۰
۹۱۱۰۲ بررسي پلي مرفيسم ژنتيكي G-948T درژن ويسفاتين و ارتباط آن با افزايش سطح ليپوپروتيين ها در مبتلايان به چاقي ۲۰۱۲/۰۵/۳۰
۹۱۱۰۴ بررسي ارتباط سطح ميلوپراكسيداز و مقايسه آن با سطح تروپونين با پيامدهاي باليني كوتاه مدت در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري كه در سال ۱۳۹۰ در بيمارستان هاي چمران اصفهان تحت percutaneous coronary intervention قرار مي گيرند ۲۰۱۲/۰۵/۳۰
۹۰۱۲۹ بررسي ميزان نمك مصرفي روزانه براساس مقدار دفع كلريد سديم در ادرار در كودكان و نوجوانان و بزرگسالان در جامعه شهري اصفهان ۲۰۱۲/۰۵/۲۶
۹۰۱۳۰ بررسي تغييرات الگوي اسيدهاي چرب ،فعاليت پمپ سديم - پتاسيم ،بالانس اكسيدان - آنتي اكسيدان سلولي و ميزان كلسترول در گلبول قرمز افراد مبتلا به گرفتگي عروق كرونر ۲۰۱۲/۰۵/۲۶
۹۰۱۲۴ بررسي اثرميدان هاي مغناطيسي DC وAC برروي تمايل ليپوپروتئين كم چگال LDL انسان به اكسيداسيون و تجمع و تغييرات بار سطحي ذرات LDL در شرايط invitro ۲۰۱۲/۰۵/۱۲
۹۰۱۳۲ بررسي تاثير مداخله حمايتي خانواده بر رفتارهاي خودمراقبتي و ميزان حمايت درك شده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي مراجعه كننده به پژوهشكده قلب وعروق صديقه طاهره (س) در سال ۱۳۹۰ ۲۰۱۲/۰۲/۰۸
۹۰۱۱۶ تهيه راهكارهاي پيشگيري ، كنترل و درمان فشارخون و بومي سازي راهكارها درايران ۲۰۱۱/۱۲/۱۳
۹۰۱۳۱ پيش بيني حوادث قلبي عروقي در بزرگسالان با استفاده از مدل نقشه شناخت فازي (FCM) مبتني بر تكنيكهاي استخراج اطلاعات (مورد كاوي مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان) ۲۰۱۱/۱۲/۱۱
۹۰۱۰۸ بررسي بروز ده ساله حوادث حاد كشنده و غيركشنده عروق كرونر و سكته هاي مغزي و ارتباط آن با فاكتورهاي خطر قلبي عروقي در جمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان ،نجف آباد و اراك (مرحله پنجم ) ۲۰۱۱/۱۲/۱۰
۹۰۱۲۷ تحليل هزينه - مطلوبيت عمل جراحي (باي پس) در مقايسه با آنژيوپلاستي (بالن) در بيماران ايسكميك قلبي در بيمارستان تخصصي قلب شهيد چمران اصفهان د رگروه سني ۳۰-۶۰ سال ،سال ۱۳۸۹ ۲۰۱۱/۱۲/۰۴
۹۰۱۳۴ تاثير rehabilitation بر يافته هاي اكوكارديوگرافي در بيماران مبتلا به Lv dysfunction مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب وعروق در سال ۱۳۹۰ ۲۰۱۱/۱۱/۱۴
۹۰۱۲۰ پروژه ايراني ،ارزيابي حوادث كرونري ۲(IPACE1) ۲۰۱۱/۱۱/۱۴
۹۰۱۱۹ تعيين ميزان فعاليت آنتي اكسيداني فازهاي متفاوت عصاره تهيه شده از بخش هاي مختلف رقم انار ملس اصفهان در چندين سيستم اكسيداتيو ۲۰۱۱/۱۱/۱۴
۹۰۱۲۳ بررسي روند بروز، مرگ و مير ۲۸ روزه و ناتواني ناشي از سكته هاي قلبي و مغزي در شهر و روستاهاي اصفهان ۱۳۹۰ ۲۰۱۱/۱۱/۱۰
۹۰۱۱۷ بررسي تاثير درمان كودكان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به واحد اطفال مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۱۱/۱۱/۱۰
۸۶۱۱۰ بررسي اثر كوتاه مدت و بلند مدت مصرف عصاره انار برعملكرد آندوتليوم عروقي (FMD) و فاكتورهاي التهابي درافراد با فشارخون بالا ۲۰۱۱/۱۱/۰۶
۹۰۱۳۳ بررسي مقايسه اي ميزان مرگ به  علل بيماري هاي قلبي عروقي در اصفهان ،اراك و تهران در سالهاي ۱۳۸۶تا ۱۳۸۸ ۲۰۱۱/۱۰/۲۵
۹۰۱۰۶ بررسي و مقايسه وضعيت افسردگي و اضطراب در بيماران قلبي عروقي تحت درمان CABG و استنت گذاري كرونروهمسران ايشان قبل و بعد ازدرمان ۲۰۱۱/۰۹/۲۵
۸۶۱۱۸ بررسي ارتباط تغييرات CRP,IL-6,E-Selection با نمره تست Beck در بيماران مبتلا به Acute Myocardial Infarction ۲۰۱۱/۰۹/۲۵
۹۰۱۱۵ مرور سيستماتيك و متاآناليز شيوع بيماري هاي قلبي عروقي و ريسك فاكتورهاي كارديومتابوليك آن در زنان ايراني ۲۰۱۱/۰۹/۰۶
۸۹۱۲۸ طراحي نرم افزار بانك اطلاعاتي پرونده پزشكي بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات بازتواني پژوهشكده قلب وعروق اصفهان و پشتيباني نرم افزاري آن ۲۰۱۱/۰۷/۳۰
۹۰۱۰۲ ورود اطلاعات پرونده پزشكي بيماران مراجعه كننده به مركز تحقيقات بازتواني پژوهشكده قلب وعروق اصفهان ۲۰۱۱/۰۷/۳۰
۹۰۱۰۳ بررسي بهترين مدلهاي مخاطرات رقابتي در وقوع مرگ :تحليل داده هاي هفت ساله مطالعه كوهورت اصفهان ۲۰۱۱/۰۷/۳۰
۹۰۱۱۲ بررسي شخصيت و مولفه هاي بهزيستي رواني و معنا در كار و واكنش پذيري قلبي -عروقي به عنوان همبسته هاي مدل تقاضا ، كنترل در كاركنان شركت پخش فراورده هاي نفتي اصفهان ۲۰۱۱/۰۷/۱۸
۹۰۱۱۱ بررسي متغيرهاي روانشناختي سازماني و زيستي به عنوان همبسته هاي مدل عدم توازن تلاش - پاداش در كاركنان شركت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان ۲۰۱۱/۰۷/۰۸
۸۹۱۲۹ بررسي روند فعاليتهاي آزمايشگاه مركز تحقيقات قلب وعروق طي سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ۲۰۱۱/۰۶/۲۰
۸۸۱۲۵ بررسي ميزان تغييرات دانش،نگرش و عملكرد افراد جامعه و افراد چاق و داراي اضافه وزن پس از اجراي مداخلات آموزشي و تشويقي كاهش وزن در شهراصفهان ۲۰۱۱/۰۶/۲۰
۹۰۱۰۱ بررسي و مقايسه سطح پلاسمايي آلدوسترون در افراد سالم وافراد مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۱۱/۰۶/۱۹
۹۰۱۰۴ طراحي مدل حساس سازي جامعه و گروههاي پرخطر نسبت به كاهش نمك مصرفي در شهراصفهان ۲۰۱۱/۰۶/۱۹
۹۰۱۰۵ طراحي مدل مناسب براي مراقبت فردي بيماران قلبي ۲۰۱۱/۰۶/۱۹
۸۷۱۲۱ ميكروگرانت HHPC ۲۰۱۱/۰۵/۱۸
۸۹۱۲۷ بررسي فاكتورهاي موثر در ابتلا به بيماري فشارخون با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي ۲۰۱۱/۰۳/۱۰
۸۹۱۱۸ طراحي بسته ابزار ارزشيابي استاندارد به منظور ارزشيابي اجراي سياست هاي معاهده بين المللي كنترل دخانيات  Framework Convention on the Tobacco Control(FCTC) در ايران ۲۰۱۱/۰۳/۰۷
۸۹۱۱۲ اثر پيوگليتازون برتوده وعملكرد بطن چپ ، سطح پلاسمايي بيوماركرهاي التهابي ،اندوتليال و انعقادي و شاخص هاي روانپزشكي در بيماران غيرديابتي مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۱۱/۰۳/۰۷
۸۹۱۲۵ بررسي ارتباط شدت اترواسكلروزعروق كرونر و كاروتيد با ميزان چربي شكمي دراتوپسي افرادي كه به  علل غيرقلبي فوت كرده اند ۲۰۱۱/۰۱/۲۹
۸۹۱۲۴ تعيين توزيع فراواني پلي مورفيسم P450 ۲C19*۲(آلل مسئول مقاومت به كلوپيدوگرل) در بيماران نژاد فارس كه داراي استنت كرونر هستند ۲۰۱۱/۰۱/۲۹
۸۹۱۲۳ بررسي ميزان بقا ۲۸ روزه بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد در سالهاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ در شهراصفهان ۲۰۱۱/۰۱/۲۹
۸۸۱۱۹ ارتقا سطح سلامت رانندگان تاكسي در شهرستان اصفهان ۲۰۱۱/۰۱/۲۹
۸۸۱۳۵ بررسي روند بروز و شيوع كشندگي و مرگ و مير ناشي از سكته هاي قلبي و مغزي در شهر و روستاهاي اصفهان ،اراك و نجف آباد ۱۳۸۳-۱۳۹۳ ۲۰۱۱/۰۱/۰۹
۸۹۱۰۶ ارزشيابي خارجي طرح هاي پژوهشي (اينتراستروك -PURE - آلودگي هوا و طرح هاي در حال اجرا) و داده هاي واحد سورويلانس مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان در سال ۱۳۸۹ ۲۰۱۱/۰۱/۰۹
۸۹۱۲۰ بررسي روند سني درگيري عروق كرونردر ۵ سال اخير بر اساس يافته هاي آنژيوگرافي در بيمارستانهاي خورشيد و سيناي اصفهان ۲۰۱۰/۱۲/۲۱
۸۹۱۲۲ مقايسه و تاثير ۳۰ دقيقه فعاليت بيشينه و زيربيشينه برليپيدمي پس از غذا و مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي نوع ۲ ۲۰۱۰/۱۲/۱۱
۸۹۱۲۱ بررسي مقايسه اي عملكرد ميوكارد در مردان شاغل با سطح بالاي سرب خون با افرادي كه سطح سرب خون آنها نرمال است دراصفهان در سال ۱۳۸۹ ۲۰۱۰/۱۲/۱۱
۸۹۱۱۹ ارزيابي و مقايسه سطح سرمي ميلوپراكسيداز در بيماران با سكته قلبي زودرس با ديگر بيماران با سكته قلبي و گروه طبيعي ۲۰۱۰/۱۱/۲۳
۸۹۱۱۳ اثر گل گياه چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) برهايپرليپيدمي نوجوانان ۲۰۱۰/۱۰/۲۰
۸۹۱۱۴ اثر ميوه گياه سماق (Rhus coriaria) برهايپرليپيدمي نوجوانان ۲۰۱۰/۱۰/۲۰
۸۹۱۱۵ اثر ميوه گياه عناب (ziziphus jujube) بر ديس ليپيدمي نوجوانان ۲۰۱۰/۱۰/۲۰
۸۹۱۱۶ اثر دانه گياه خرفه (portulaca oleraceae) برهايپرليپيدمي نوجوانان ۲۰۱۰/۱۰/۲۰
۸۹۱۱۰ شناسايي عوامل موثر در بيماري هاي قلبي در اصفهان به كمك روش هاي مطرح در داده كاوي ۲۰۱۰/۱۰/۲۰
۸۹۱۱۱ كاربرد مدلهاي مخاطرات رقابتي در تحليل زمان تا وقوع مرگ به علل قلبي عروقي ۲۰۱۰/۱۰/۲۰
۹۰۱۱۸ بررسي ارتباط بين الگوهاي اسيد هاي چرب و ساير ذرات HDL با فعاليت آنزيم پاراكسوناز سرم در افراد داراي مقادير بالا ،پايين و نرمال HDL ۲۰۱۰/۰۹/۲۹
۸۹۱۰۷ بررسي آستانه مزه شوري و چگونگي و اندازه حساسيت فشارخون به نمك در افراد با فشارخون نرمال ۲۰۱۰/۰۹/۰۶
۸۹۱۰۸ بررسي تاثير كوتاه مدت و بلندمدت مصرف ميوه ي زغال اخته بر سطح ليپيدها و آپوليپوپروتئين ها وبرخي فاكتورهاي التهابي خون و نمايه توده بدن و شاخص هاي چاقي در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديس ليپيدمي ۲۰۱۰/۰۹/۰۶
۸۹۱۰۲ بررسي تاثير ماساژدرماني بر فشارخون زنان مبتلا به پره هايپرتانسيون مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب وعروق صديقه طاهره (س) در سال ۱۳۸۹ ۲۰۱۰/۰۶/۱۵
۸۹۱۰۳ تاثير يك برنامه بازتواني قلبي ورزشي بر روي ساختار - عملكرد سيستولي و پرشدن دياستولي بطن چپ در بيماران مبتلا به سكته قلبي ۲۰۱۰/۰۶/۱۵
۸۹۱۰۴ بررسي ارتباط بين لپتين و آديپونكتين با درگيري عروق كرونردر بيماران مبتلا به آنژين صدري پايدار ۲۰۱۰/۰۶/۱۵
۸۹۱۰۱ ارزيابي نتايج كوتاه مدت و بلندمدت جراحي همزمان اندآرتركتومي  كاروتيد و باي پاس كرونر به روش on- pump باتكنيك هيپوترمي ملايم ۲۰۱۰/۰۶/۱۵
۸۹۱۰۵ ارزيابي عوامل پيشگويي كننده پيامد ۶ ماهه در بيماران مبتلا به به نارسايي قلبي در سال ۱۳۸۸-۱۳۸۹ ۲۰۱۰/۰۶/۱۵
۸۸۱۳۶ بررسي تاثير مصرف پودر كدو بر آنزيم هاي كبدي در رات هاي ديابتي ۲۰۱۰/۰۵/۲۶
۸۶۱۱۱ مقايسه اثرحاد مصرف روغن گياهي هيدروژنه و روغن حيواني برعملكرد آندوتليوم و HCRP و فاكتورهاي التهابي ۲۰۱۰/۰۳/۱۸
۸۸۱۲۱ طراحي ،اجرا و پشتيباني بانك اطلاعاتي مديريت پژوهش ۲۰۱۰/۰۳/۱۶
۸۸۱۲۴ طراحي و اجراي بانك اطلاعاتي برنامه قلب سالم اصفهان ۲۰۱۰/۰۳/۱۶
۸۸۱۳۴ بررسي ميانگين سطح ليپوپروتئين و آپوليپوپروتئين سرم بيماران افسرده و كنترل در بيمارستانهاي نور و الزهرا در سال ۱۳۸۵ ۲۰۱۰/۰۳/۱۶
۸۸۱۱۴ انجام آناليزهاي پيشرفته برنامه قلب سالم اصفهان ۲۰۰۹/۱۲/۳۱
۸۸۱۲۷ اثربخشي مداخله مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي و شدت فشارخون بيماران زن مبتلا به فشارخون ۲۰۰۹/۱۲/۰۱
۸۸۱۱۷ ارتباط بين ميزان پروتئينوري و شدت درگيري عروق كرونر در بيماران مبتلا به ديابت غير وابسته به انسولين داراي آنژين پايدار ۲۰۰۹/۱۲/۰۱
۸۸۱۲۶ مقايسه سطح خوني كمرين ،اديپونكتين ،انسولين و قند بين دختران نوجوان چاق با گروه داراي وزن طبيعي ۲۰۰۹/۱۲/۰۱
۸۸۱۱۲ خالص سازي آنزيم پاراكسوناز ۱ از سرم انسان و بررسي اثرات منتخبي از ميوه هاي حاوي فلاونوئيد بر آنزيم پاراكسوناز۱ ۲۰۰۹/۱۰/۰۷
۸۸۱۱۱ بررسي مكانيسم اثرات ضد ديابتي منتخبي از گياهان دارويي ايران به صورت in vitro و تهيه دو فرمول دارويي ضد ديابت ۲۰۰۹/۱۰/۰۷
۸۸۱۱۰ بررسي اثربخشي پيگيري مستمر در درمان كودكان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقي مراجعه كننده به واحد اطفال مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۰۹/۱۰/۰۷
۸۷۱۲۰ تركيب تمرينات هوازي و مقاومتي روي ظرفيت عملكردي بيماران پس از آنژيوپلاستي عروق كرونر (PTCA) ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۹ بررسي ارتباط سطح سرمي IL-18 با وسعت درگيري عروق كرونر در بيماران جوان مبتلا به آنژين پايدار ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۲ بررسي مقاومت به آسپرين از طريق اندازه گيري ترومبوكسان B2 ادراري در بيماران ايسكميك قلبي و ارتباط آن با وقوع حوادث قلبي عروقي در پيگيري دوساله ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۴ بررسي ارتباط بين سطح سرمي اسيدهاي چرب ترانس ،فاكتوهاي التهابي E-selectin و اينترلوكينبا درصد و وسعت گرفتگي عروق كرونري در بيماران مبتلا به سندرم حاد كرونري و آنژين پايدار ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۵ بررسي ارتباط ميانگين ضخامت انتيما - مدياي عروق كاروتيد با برخي فاكتورهاي التهابي ،گرلين ،اديپونكتين در افراد با و بدون سندرم متابوليك در يك نمونه كهورت در شهرستان اصفهان ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۱ بررسي ارتباط ميان modified Gensini Risk Score ,TIMI Risk score و LVEF با حوادث قلبي - عروقي بيماران با STEMI در كهورت يك ساله ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۳ بررسي و مقايسه ميانگين شاخص (ABI) Ankle to Brachial Index در افراد با و بدون سندرم متابوليك ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۷ مقايسه تحليلي شاخص هاي اصلي اكوكارديوگرافيك در افراد با و بدون سندرم متابوليك در شهرستان اصفهان ۲۰۰۹/۰۹/۱۱
۸۸۱۰۶ بررسي و مقايسه تغييرات در شاخص Heart rate recovery و Exercise capacity تست ورزش در افراد با و بدون سندرم متابوليك در شهرستان اصفهان ۲۰۰۹/۰۷/۰۷
۸۵۱۱۱ بررسي ارتباط بين مدت زمان خواب با نمايه توده بدني و اجزا سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان ۲۰۰۹/۰۳/۱۸
۸۶۱۲۰ بررسي تاثير درمان كودكان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن وچاقي مراجعه كننده به واحد اطفال مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۰۹/۰۳/۱۸
۸۷۱۱۴ تعيين عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در يك جمعيت كارگري درشهرستان اصفهان و ارائه همكاري هاي ارتقا سلامت ۲۰۰۹/۰۳/۰۴
۸۶۱۲۸ تعيين ارتباط بين آگاهي والدين و وضعيت تغذيه اي فرزندان ۲۰۰۹/۰۱/۲۸
۸۷۱۱۷ بررسي ارتباط اجزا سندرم متابوليك با فرمول شمارش خوني در كودكان چاق ۲۰۰۸/۰۹/۰۵
۸۷۱۱۳ بررسي عملكرد HDL درافراد زير ۴۰ سال مبتلا به CAD در مقايسه با افراد سالم ۲۰۰۸/۰۹/۰۵
۸۷۱۱۹ بررسي عادات غذايي و فعاليت هاي جسماني بين كودكان چاق مبتلا به سندرم متابوليك و كودكان چاق غير مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۰۸/۰۹/۰۵
۸۷۱۰۵ تاثير درمان آپنه خواب براجزاي سندرم متابوليك در كودكان در سنين قبل از بلوغ ۲۰۰۸/۰۹/۰۵
۸۷۱۱۸ بررسي ميانگين طول توالي دينوكلئوتيدي GT پروموتور ژن هموكسيژناز -۱(HO-1) دربيماران مبتلا به سندرم متابوليك در شهراصفهان ۲۰۰۸/۰۹/۰۵
۸۵۱۲۰ بررسي بروز فاكتورهاي خطر بيماري هاي قلبي عروقي در فرزندان جمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان ،اراك ونجف آباد ۲۰۰۸/۰۸/۰۴
۸۷۱۰۸ بررسي عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در كاركنان شركت توزيع برق شهرستان اصفهان و انجام مداخلات براي ارتقاء سلامتي ايشان و پيشگيري از بيمار هاي قلبي عروقي ۲۰۰۸/۰۶/۲۳
۸۷۱۰۴ بررسي مقايسه اي تاثير ويتامين E و امگا- ۳ بر اجزا سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان ۲۰۰۸/۰۶/۲۱
۸۷۱۰۲ بررسي ارتباط نسبت آلبومين به كراتينين ادرار با تغييرات ايسكميك در الكتروكارديوگرافي بر اساس كد مينسوتا در بزرگسالان شهرستان اصفهان ۲۰۰۸/۰۶/۲۱
۸۶۱۰۲ بررسي تاثير درمان فاكتورهاي خطر قلبي عروقي بر روي ميزان ريسك حوادث قلبي عروقي در بيماران مبتلا به پرفشاري خون كاركنان فولاد مباركه اصفهان ۲۰۰۸/۰۶/۲۱
۷۶۱۰۶ بررسي تغييرات Ck-MB در بيماران هيپوتيروئيد با و بدون گرفتاري قلبي و تاثير درمان روي آن ۲۰۰۸/۰۳/۱۳
۸۶۱۲۵ اثرات پيشگيري موسير و كنجد برآترواسكلروز درخرگوش ۲۰۰۸/۰۲/۲۰
۸۶۱۲۴ بررسي اثر پيشگيري و درماني موسير وكدو دررات هاي ديابتي ۲۰۰۸/۰۲/۰۹
۸۶۱۲۱ بررسي تاثيرمصرف لوبياي سويا بر پروفايل ليپيدهاي خون خانم هاي يائسه با هايپركلسترولمي خفيف ۲۰۰۸/۰۱/۲۴
۸۶۱۰۸ بررسي مقايسه اي كاركرد اندوتليوم عروق درافراد سيگاري و قلياني ۲۰۰۸/۰۱/۲۴
۸۵۱۱۵ بررسي و سنجش ميزان اسيدهاي چرب ترانس (Trans fatty acid) در ليست عمده اي از غذاهاي مصرفي روزانه خانواده ۲۰۰۷/۱۲/۲۶
۸۶۱۲۷ بررسي مقايسه اي شاخص هاي محيطي و قانونگذاري مداخلات برنامه قلب سالم در پيش از آغلز مداخلات (سال ۱۳۸۰) با سال ۱۳۸۶ ۲۰۰۷/۱۱/۱۷
۸۶۱۱۳ بررسي ضخامت اينتيما و مدياي شريان كاروتيد مشترك در كودكان مبتلا به نارسايي انتهايي كليه و بعضي عوامل احتمالي مستعد كننده به اترواسكلروز ۲۰۰۷/۱۱/۱۱
۸۵۱۱۲ ارزشيابي عملكرد طرح ملي ادغام پرفشاري خون در منطقه شهري روستايي شهرستانهاي تابعه اصفهان ۲۰۰۷/۱۱/۰۴
۸۵۱۲۲ بررسي مقايسه اي ضخامت انتيما- مدياي شريان كاروتيد درنوجوانان ۱۲-۱۸ ساله چاق با گروه كنترل در سال ۱۳۸۵ شهر اصفهان ۲۰۰۷/۱۱/۰۴
۸۶۱۰۹ بررسي اثر كوتاه مدت و بلند مدت مصرف آب انگور و آب انار بر عملكرد آندوتليوم عروقي (FMD) و فاكتورهاي التهابي در نوجوانان مبتلا به سندرم متابوليك ۲۰۰۷/۱۰/۲۹
۸۶۱۱۲ بررسي اثر زينك سولفات بر مقاومت به انسولين در كودكان و نوجوانان چاق ۲۰۰۷/۱۰/۲۸
۸۶۱۰۳ بررسي عوامل خطر عروقي و عملكرد اندوتليوم و شاخص هاي التهابي درانواع چاقي نوجوانان ۱۱-۱۸ سال دراصفهان ۲۰۰۷/۱۰/۲۸
۸۶۱۱۵ برگزاري مسابقه بين المللي ترك سيگار درسال ۱۳۸۷ ۲۰۰۷/۱۰/۲۷
۸۶۱۲۳ بررسي ارتباط ميكروآلبومينوري و سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان چاق ۶-۱۸ سال ۲۰۰۷/۱۰/۲۷
۸۶۱۲۲ بررسي اثر نمايه توده بدني (BMI) و دوركمر بر روي اجزاي سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان داراي اضافه وزن ۲۰۰۷/۱۰/۲۷
۸۵۱۲۸ بررسي مقايسه اي ساب فراكشن ها ،الگوي اسيدهاي چرب و تمايل به اكسيداسيون ذرات  LDL در مردان با آنژيوگرافي نرمال و بيماران عروق كرونر ۲۰۰۷/۱۰/۲۲
۸۴۱۶۹ ايجاد بانك اطلاعاتي ويژه واحد ثبت بيماري هاي سكته قلبي و مغزي و نيز ثبت موارد مرگ ومير در مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۰۷/۱۰/۱۲
۸۶۱۱۴ بررسي فاكتورهاي محيطي پيش بيني كننده نمايه توده بدني دركودكان سنين پيش دبستاني شهراصفهان(بهمن ۱۳۷۸- فروردين ۱۳۸۶) ۲۰۰۷/۱۰/۱۲
۸۶۱۱۷ بررسي فاميلي اثرعوامل خطرزاي بيماري هاي قلبي عروقي و سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان ۲۰۰۷/۱۰/۱۲
۸۵۱۳۰ بررسي روند بروز و شيوع كشندگي و مرگ و مير ناشي از سكته هاي قلبي و مغزي در شهر و روستاهاي اصفهان ،اراك و نجف آباد ۱۳۸۳-۹۳ ۲۰۰۷/۰۹/۱۱
۸۵۱۲۴ بررسي اثر بخشي طب سوزني و بوپيروپيون هيدروكلرايد (ايراني) در موفقيت ترك كوتاه مدت (يك ماهه و بلند مدت،۱۲ ماهه) در سيگاري ها ۲۰۰۷/۰۹/۱۱
۸۵۱۲۱ بررسي ارتباط تناسب قلبي ريوي با اجزاي سندرم متابوليك درنوجوانان ۲۰۰۷/۰۹/۱۱
۸۵۱۳۳ مقايسه فراواني نسبي بيماري هاي كيسه صفرا در كودكان و نوجوانان چاق و كودكان ونوجوانان با وزن نرمال دراصفهان ۲۰۰۷/۰۹/۰۶
۸۸۱۱۶ بررسي ارتباط TIMI SCORE با وسعت آنژيوگرافيك درگيري عروق كرونر در بيماران STEMI ۲۰۰۷/۰۹/۰۶
۸۶۱۲۹ ارزشيابي فرايند اجراي برنامه گذر تندرستي در سال ۱۳۸۷ ۲۰۰۷/۰۹/۰۶
۸۵۱۲۵ بررسي رابطه بين استعمال سيگار و بي نظمي هيجاني و اثر بخشي آموزش خود نظمي هيجاني ونگرش در كاهش گرايش به مصرف سيگار (گرايش هاي فكري - رفتاري و هيجاني) درسيگاري ها ۲۰۰۷/۰۸/۱۱
۸۸۱۲۲ بررسي ارتباط سطح سرمي فاكتورهاي التهابي اختصاصي با وسعت درگيري عروق كرونر و ضخامت اينتميا مدياي شريان كاروتيد در بيماران مبتلا به Stable Angina ۲۰۰۷/۰۷/۲۳
۸۵۱۳۲ بررسي تاثير آب و پودر پوست ليموترش بر تمايل LDL و LDL اكسيده به گيرنده هاي مربوطه در خرگوش هاي آترواسكلروتيك ۲۰۰۷/۰۷/۰۹
۸۵۱۳۴ بررسي تاثيرسيلدانافيل درهيپرتانسيون ثانويه شريان ريوي در بيماران با مسموميت شيميايي با گاز موتسارد ناشي از جنگ تحميلي ۲۰۰۷/۰۵/۲۶
۸۵۱۰۸ بررسي تغييرات ميزان برخي از الكتروليت هاي اساسي براساس سابقه فاميلي فشارخون درافراد جوان سالم ۲۰۰۷/۰۳/۱۱
۸۵۱۱۶ ايجاد بانك DNA از بيماران مبتلا به آترواسكلروسيس جهت بررسي ژنتيك اين بيماري در جمعيت ايراني در حجم وسيع (Large-scale) ۲۰۰۷/۰۳/۰۶
۸۵۱۱۴ بررسي ارتباط سطح خوني و ميزان دريافت بعضي از ريز مغذيها با تغييرات نمايه توده بدني و اجزا سندرم متابوليك كودكان و نوجوانان شركت كننده در يك دوره درماني كاهش وزن ۲۰۰۷/۰۲/۰۹
۸۵۱۳۷ ارتقاء عملكرد تغذيه اي كودكان در مهدهاي كودك و والدين آنها درمورد الگوي مصرف ميان وعده هاي غذايي ۲۰۰۷/۰۱/۱۵
۸۶۱۲۶ طراحي مدل ارزشيابي قانون جامع كنترل دخانيات درايران ۲۰۰۶/۱۲/۲۸
۸۵۱۰۵ بررسي ارتباط شاخص هاي زمان تولد و عوامل محيطي با عوامل خطرزاي بيماري هاي غيرواگير در سنين بعدي از طريق مطالعه هم گروهي از بدو تولد (Birth cohort) ۲۰۰۶/۱۲/۰۶
۸۵۱۱۹ بررسي مقايسه اي ميانگين سطح ليپوپروتئين و آپوليپوپروتئين هاي سرم بيماران مبتلا به افسردگي ماژور و كنترل در بيمارستانهاي نور و الزهرا در سال ۱۳۸۵ ۲۰۰۶/۱۲/۰۲
۸۵۱۱۷ بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي رايج ژن Mu opioid receptor واستعداد اعتياد به ترياك در جمعيت ايران ۲۰۰۶/۱۲/۰۲
۸۴۱۶۱ بررسي اثر افزودن low dose immediate release nicotinic acid سيموستاتين در بالابردن ميزان HDL ۲۰۰۶/۱۱/۳۰
۸۵۱۰۱ بررسي همراهي كبد چرب سونوگرافيك و درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به آنژين صدري ۲۰۰۶/۱۱/۳۰
۸۶۱۱۶ تعيين وضعيت عناصر يد ،سلنيوم ،آهن ،مس در خون گوسفندان مراتع سميرم ۲۰۰۶/۱۰/۱۵
۸۴۱۵۳ آموزش شيوه زندگي سالم به كودكان پيش دبستاني با استفاده از كتاب شعر مصوركودكان ۲۰۰۶/۱۰/۱۰
۸۴۱۶۶ بررسي فراواني سندرم متابوليك برحسب شدت چاقي در كودكان و نوجوانان مبتلا به اضافه وزن مراجعه كننده به واحد اطفال مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۰۶/۱۰/۱۰
۸۴۱۶۶ بررسي تاثير خانواده درماني دركودكان ونوجوانان مبتلا به چاقي به منظور كاهش وزن آنها در مقايسه با گروه شاهد ۲۰۰۶/۱۰/۱۰
۸۴۱۳۵ بررسي تاثير دوز بالا و پايين اتروستاتين بر تغييرات CRP در كوتاه مدت و بلند مدت در بيماران داراي سندرم عروق كرونري حاد بدون بالا رفتن قطعه ST ۲۰۰۶/۰۹/۲۷
۸۴۱۰۲ بررسي اثر توام سندرم متابوليك و سيگار بر سطح استرس اكسيداتيو و ارتباط آن با الگوي غذايي ۲۰۰۶/۰۹/۲۷
۸۵۱۰۹ بررسي رابطه سطح ليپوپروتئين (a) با شدت گرفتاري عروق كرونر براساس آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به آنژين پايدار ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۵۱۱۸ بررسي آثار آنتي اكسيداني منتخبي از گياهان دارويي بر روي اكسيداسيون سلولهاي كبدي و آثار حفاظتي آن بهصورت invitro و invivo ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۴۱۷۲ آماده سازي بسته آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان با همكاري بنياد قلب ايران ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۵۱۲۳ بررسي شيوع كبد چرب سونوگرافيك در بچه هاي چاق در مقايسه با گروه كنترل در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۶ ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۵۱۳۶ ارزيابي خطر بيماري هاي قلبي عروقي جامعه و مقايسه نمرات ارزيابي خطر WHO/‎ ISH با ارزيابي عوامل خطر فرامينگهام و به كار گيري آن دردرمانگاهها در جهت بهبود سلامت ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۵۱۲۶ بررسي مقايسه اي تاثير نمك پتاسيم و نمك معمولي بر وضعيت فشارخون بيماران مبتلا به پرفشاري خون ۲۰۰۶/۰۹/۰۶
۸۴۱۳۳ بررسي ارتباط سندرم حاد كرونر با وقايع حاد زندگي با تطبيق براساس سايرعوامل رواني اجتماعي وعوامل خطر عمده در بيماران بستري در CCU هاي دانشگاهي شهراصفهان ۲۰۰۶/۰۸/۱۰
۸۴۱۴۸ بررسي شيوع وابستگي به اپيوم در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد مراجعه كننده به بيمارستان هاي شهر اصفهان و ارتباط وابستگي به اپيوم با بروز عوارض كوتاه مدت و بلند مدت قلبي سال ۱۳۸۵ ۲۰۰۶/۰۸/۱۰
۸۵۱۰۶ بررسي ارتباط يافته هاي اختلالات شريان كاروتيد و سونوگرافي داپلر با شدت درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي دربيماران مبتلا به آنژين صدري در بيمارستان سيدالشهدا اصفهان در سال ۱۳۸۵ ۲۰۰۶/۰۸/۰۱
۸۵۱۰۴ بررسي اثرچغندر قرمز B.Vulgaris به همراه ويتامين هاي E وC درايجاد آترواسكلروز و Fatty streak ۲۰۰۶/۰۸/۰۱
۸۴۱۵۷ بررسي ارتباط معيارهاي سندرم متابوليك كودكان و نوجوانان با شدت گرفتاري عروق كرونر ومعيارهاي سندرم متابوليك در والدين ۲۰۰۶/۰۷/۱۸
۸۴۱۴۷ تاثير پيك سلامت در ارتقا آگاهي و عملكرد پرسنل پرستاري در بيمارستانهاي آموزشي و تامين اجتماعي نسبت به پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير ۲۰۰۶/۰۷/۱۸
۸۴۱۴۱ اثرات عصاره هيدروالكلي تاج خروس و گل راعي بر آترواسكلروز در خرگوش هاي هيپركلسترولمي ۲۰۰۶/۰۶/۲۷
۸۳۱۴۰ بررسي ارتباط بين عوامل خطر اصلي آترواسكلروز با شدت درگيري عروق كرونر در بيماران با آنژين صدري ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۴۲ بررسي ارتباط سطح ليپيدها ، ليپوپروتئين ها ،lpa، آپوليپوپروتئين هاي A و B سرم خون شيرخواران با مقادير اوليه آن در سرم بندناف در نوزادان مبتلا به هيپركلسترولمي بدو تولد ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۷۱ اعتبار سنجي پرسشنامه بسامد خوراك براي ارزيابي گروههاي غذايي مختلف در بزرگسالان شهرستان اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۴۹ ارزيابي اثر مداخلات تغذيه اي برآگاهي نگرش عملكرد متصديان و كاركنان رستورانها و بستر سازي مناسب براي ادغام مداخلات در رستورانهاي شهر اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۴۱۴۶ بررسي مقايسه اي تاثير روش هاي مختلف آموزش فعاليت بدني در كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي ۲۰۰۶/۰۳/۱۹
۸۳۱۱۵ مقايسه وضعيت سلامت كودكان و نوجوانان قبل و بعد از تهيه و توزيع ميان وعده هاي غذايي سالم ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۳۱۴۳ بررسي شيوع آنمي و ارتباط آن با عملكرد كليه در بيماران بستري به دليل نارسايي قلبي در بخش قلب بيمارستان هاي دانشگاهي شهر اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۳۸ بررسي ارتباط بين اندازه و تعداد سلولهاي چربي در بيماران مبتلا به بيماري ايسكميك قلبي در مقايسه با گروه كنترل(GAMMI Study) ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۲۲ بررسي ارتباط بين مقاومت به انسولين و تنگي مجدد پس از انجام PTCA در بيماران ايسكميك غيرديابتيك ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۴۰ بررسي ارتباط بين ميكروآلبومينوري و شدت درگيري عروق كرونر براساس آنژيوگرافي ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۵۸ بررسي ارتباط بين ليپيدهاي پلاسما ، آپوليپوپروتئين A و B با شدت درگيري عروق كرونر بر اساس آنژيوگرافي ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۵۴ بررسي عوامل موثر بر گرايش كودكان ونوجوانان به فعاليت بدني در مقاطع مختلف تحصيلي مدارس شهرستان اصفهان ۲۰۰۶/۰۳/۱۸
۸۴۱۳۱ بررسي ارتباط تغييرات اولتراسونيك كاروتيد و سروپوزيتيويتي كلاميديا پنومونيه در بيماران با استروك حاد ۲۰۰۶/۰۳/۱۵
۸۴۱۲۱ مطالعه فرايند گرايش به دخانيات در شهراصفهان ۲۰۰۶/۰۲/۱۸
۸۴۱۳۲ بررسي مقايسه اي مصرف چند نوع نوشابه گازدار با قند كمتر بر روي شاخص هاي چشايي افراد سالم و مقايسه با نوشابه معمولي ۲۰۰۶/۰۲/۱۳
۸۴۱۳۶ برگزاري مسابقه بين المللي ترك سيگار سال ۲۰۰۶ ۲۰۰۶/۰۲/۰۵
۸۴۱۰۳ مقايسه دو روش بازتواني قلبي : ورزش هوازي با لود ثابت و ورزش هوازي با لود افزايش يابنده به صورت متناوب ۲۰۰۶/۰۱/۲۲
۸۴۱۰۸ مقايسه بين ماركرهاي عفونت هپاتيت B وسطح ترانس آمينازها بين افراد با آنژيو كرونر نرمال و افراد با درگيري عروق كرونر ۲۰۰۶/۰۱/۰۵
۸۴۱۲۴ بررسي تاثير اجراي برنامه بازتواني قلبي با  روش نظارت و راهنمايي باليني بر پذيرش رفتارهاي سلامتي و وضعيت جسمي در بيماران عروق كرونري پذيرش شده در بخش مراقبت هاي ويژه قلب بيمارستان نور دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۴ ۲۰۰۵/۱۲/۳۱
۸۴۱۱۲ مقايسه تاثير رژيم هاي مصرفي با روغن هاي مختلف خوراكي با روغن جامد گياهي بر چربي هاي سرم مردان بزرگسال سالم اصفهان ۲۰۰۵/۱۲/۳۱
۸۴۱۳۴ بررسي نتايج زودرس و تاخيري در بيماران شريان كاروتيد كه تحت درمان استنت و آانژيوپلاستي كاروتيد قرار گرفته اند در اصفهان ۲۰۰۵/۱۲/۲۶
۸۴۱۳۰ بررسي روند بروز و شيوع كشندگي و مرگ و مير ناشي از سكته هاي قلبي ومغزي در شهر و روستاهاي اصفهان ،اراك و نجف آباد۱۳۸۳-۱۳۹۳(سال ۱۳۸۴) ۲۰۰۵/۱۱/۲۲
۸۴۱۱۹ بررسي بروز ده ساله حوادث حاد كشنده و غيركشنده عروق كرونر و سكته هاي مغزي و ارتباط آن با فاكتورهاي خطرقلبي و عروقي درجمعيت بالاي ۳۵ سال شهرهاي اصفهان ،نجف آباد واراك ۱۳۷۹-۱۳۸۹ ۲۰۰۵/۱۱/۰۹
۸۲۴۱۴ بررسي مقايسه اي ميزان Cost Utility برنامه هاي بازتواني قلبي مختلف دربيماران مبتلا به بيماري هاي عروق كرونر ترخيص شده ۲۰۰۵/۱۱/۰۲
۸۴۱۲۳ ارزشيابي روند پروژه هاي برنامه قلب سالم اصفهان توسط دو روش داخلي و خارجي ۲۰۰۵/۱۱/۰۲
۸۴۱۱۷ بررسي ارتباط مقطعي و گذشته نگر غلظت سرمي كرلين ناشتا با تغييرات در وزن و اجزا سندرم متابوليك در كودكان نابالغ چاق به دنبال برنامه كاهش وزن ۲۰۰۵/۱۱/۰۲
۸۴۱۱۴ بررسي مقايسه اي ميانگين سطح ليپوپروتئينها و آپوليپوپروتئينهاي سرم بيماران اسكيزوفرن تحت درمان با آنتي سايكوتيكهاي آتيپيك و سنتي ۲۰۰۵/۱۱/۰۲
۸۴۱۰۹ بررسي ارتباط تركيب شيرمادر با الگوي غذايي و اجزا سندرم متابوليك مادران شيرده و وضعيت رشد شيرخوار در طي دوره تغذيه انحصاري با شير مادر ۲۰۰۵/۱۱/۰۲
۸۲۱۰۹ بررسي تاثيربرداشتن چربي شكمي برمتغيرهاي بيوشيميايي،اكوكارديوگراف وعوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در زنان چاق ۲۰۰۵/۱۰/۰۲
۸۳۱۳۲ بررسي ارتباط نمره سندرم متابوليك و شدت درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به آنژين صدري ۲۰۰۵/۱۰/۰۲
۸۴۱۱۱ بررسي ارتباط درگيري عروق كرونر با  (ABI‏)  Ankle-brachial indexدربيماران با آنژين ثابت ۲۰۰۵/۱۰/۰۲
۸۴۱۱۰ بررسي تاثير روش تن آرامي در كاهش وزن كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي درمقايسه با تاثير رفتاردرماني در والدين ايشان ۲۰۰۵/۱۰/۰۲
۸۲۴۳۰ مقايسه فراواني نسبي patent foramen ovale در بيماران مبتلا به سكته مغزي بدون علت در سنين جواني با گروه شاهد ۲۰۰۵/۰۹/۲۸
۸۳۱۴۱ پيشگيري از وقوع مجدد حملات ايسكميك قلبي ومغزي در بيماران مبتلا به سكته هاي قلبي و مغزي ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۱۸ بررسي ارتباط سطح لپتين سرم با معيارهاي سندرم متابوليك در كودكان و نوجوانان چاق ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۰۷ بررسي ارتباط بين Physical fitness براساس پرسشنامه Duke و شاخص هاي چاقي با درگيري عروق كرونر در زنان مبتلا به آنژين پايدار ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۵۱۰۳ بررسي مقايسه اي BMI و WHR درپيشگويي شدت بيماري عروق كرونر از لحاظ آنژيوگرافي در بيماراني كه در بهار ۸۴ در بيمارستان چمران تحت اين عمل قرار گرفته اند ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۴۳ بررسي اثر آنتي هيپرگليسميك روغن و عصاره هيدروالكلي گياهان گلرنگ و گردو دررت هاي ديابتي ۲۰۰۵/۰۹/۰۶
۸۴۱۰۱ بررسي عملكرد آندوتليوم عروقي و ضخامت انتيما مدياي كاروتيد درنوجوانان مبتلا به چاقي در شهراصفهان قبل و بعد از يك دوره ورزش ۲۰۰۵/۰۷/۲۸
۸۴۱۰۵ بررسي مقايسه اي سطح لپتين خون بند ناف نوزادان رسيده با تاخير رشد داخل رحمي و نوزادان رسيده با وزن طبيعي متولد در بيمارستان هاي الزهرا(س) و شهيد بهشتي اصفهان ۲۰۰۵/۰۵/۰۲
۸۳۱۳۹ بررسي ميزان موفقيت كوتاه مدت و بلند مدت PMV ۲۰۰۵/۰۳/۱۴
۸۳۱۳۸ بررسي اعتبار validity اسكن پرفيوژن ميوكارد به روش SPECT در تشخيص تنگي عروق كرونرقلب درشهراصفهان ۲۰۰۵/۰۳/۱۴
۸۴۱۰۴ مقايسه سطوح اتوآنتي بادي هاي ضد تيروئيد از نوع آنتيTPOو ATG درافراد سيگاري با افراد غير سيگاري ۲۰۰۵/۰۳/۰۷
۸۳۱۳۰ اعتبارسنجي يك پرسشنامه بسامد خوراك براي ارزيابي دريافت ميوه و سبزي در بزرگسالان شهر اصفهان ۲۰۰۵/۰۲/۲۶
۸۳۱۲۱ بررسي اثر غذايي رژيم سرشار از لبنيات بر كاهش وزن كودكان چاق ۲۰۰۵/۰۲/۲۳
۸۲۴۰۶ بررسي قدرت پيشگويي كلسيفيكاسيون كرونر در درگيري عروق كرونر برحسب سن و جنس ۲۰۰۵/۰۲/۱۴
۸۳۱۵۰ ارتقاء سطح سلامتي كاركنان صنايع فولاد مباركه ۲۰۰۵/۰۲/۱۴
۸۳۱۳۵ بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني ورضايت شغلي كاركنان مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۸۳ ۲۰۰۵/۰۱/۲۴
۸۳۱۲۰ بررسي ارتباط C-Reactive Protein كمي و ضايعات پلاك هاي كمپلكس عروق كرونر دربيماران با آنژين ناپايدار ۲۰۰۵/۰۱/۲۲
۸۳۱۰۳ بررسي تاثير دو روش مداخله تغذيه اي در كاهش وزن افراد مبتلا به چاقي و تاثير آن در وزن كودكان چاق آنها ۲۰۰۴/۱۲/۲۳
۸۳۱۳۴ بررسي ارتباط فاكتورهاي محيطي پيش بيني كننده نمايه توده بدني در كودكان سنين پيش دبستاني شهرستان اصفهان ۲۰۰۴/۱۲/۰۵
۸۳۱۲۹ بررسي نيازهاي آموزشي بيماران بعد ازعمل جراحي قلب در بيمارستان هاي شهر اصفهان سال ۱۳۸۴ ۲۰۰۴/۱۱/۱۵
۸۳۱۱۶ مقايسه يافته هاي اكوكارديوگرافي در فرزندان نوجوان افراد مبتلا به بيماري هاي ايسكميك قلبي زودرس با گروه شاهد و بررسي ارتباط آن با برخي عوامل موثر بر آترواسكلروز ۲۰۰۴/۱۱/۱۱
۸۳۱۳۳ بررسي اثرموضعي عصاره روغني مخلوط گياهي (AZ-oil) دردرمان هرپس زوسترو كاهش درد پست هرپتيك نورالژيا دربيماران مبتلا به زونا ۲۰۰۴/۱۱/۰۸
۸۳۱۱۱ مقايسه ارتباط سطح ليپيدها،ليپوپروتئين ها،Lpa و آپوليپوپروتئين هاي A و B در سرم بند ناف بر حسب عوامل پيش بيني كننده محيطي مادري و جنيني ۲۰۰۴/۱۱/۰۴
۸۳۱۲۸ بررسي تاثير رژيم گياهخواري بروزن ،قند و ليپيدهاي خوني افراد ديابتي نوع ۲ ۲۰۰۴/۱۱/۰۲
۸۲۴۲۳ مقايسه علل گرايش به سيگار در نوجوانان سيگاري و غيرسيگاري شهراصفهان ۲۰۰۴/۱۰/۲۸
۸۲۴۱۹ بررسي اثر استروژن برMaximal Walk Distance در بيماران مبتلا به  Intermittent Claudication ۲۰۰۴/۱۰/۱۲
۸۲۴۱۷ بررسي مقايسه اي تاثير بازتواني قلبي بر برخي از فاكتورهاي خطر قلبي پس از يك سال در بيماران بازتواني شده نسبت به گروه كنترل ۲۰۰۴/۱۰/۱۱
۸۲۴۳۶ بررسي ارتباط لپتين سرم با تغييرات وزن كودكان چاق ۲۰۰۴/۱۰/۱۱
۸۲۴۰۱ بررسي اثرRaloxifene بر تنگي مجدد عروق كرونر پس از عمل Stent angioplasty در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر ۲۰۰۴/۱۰/۱۱
۸۲۴۲۸ بررسي مقايسه اي تاثير بازتواني بر تغييرات اضطراب ،افسردگي و كيفيت زندگي پس از يك سال در بيماران قلبي بازتواني شده نسبت به گروه كنترل ۲۰۰۴/۱۰/۱۱
۸۳۱۰۹ بررسي اثر غلظت خون آنتي استرپتوكيناز برعوارض بعد از سكته قلبي در بيماراني كه با استرپتوكيناز درمان شده اند ۲۰۰۴/۱۰/۱۰
۸۲۴۱۱ بررسي فراواني برخي اختلالات متابوليك و آندوكرين در كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۲۴۱۶ بررسي اثرات بازتواني قلبي برموبيديتي و سطح آگاهي ،نگرش و عملكرد بيماران در مورد عوامل خطر ساز قلبي در يك مطالعه هم گروهي يكساله ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۲۴۳۵ بررسي مقايسه اي اثرات مصرف لوبياي سويا و لوبياي چشم بلبلي بر بعضي فاكتورهاي بيوشيميايي و نيز عوارض منوپوز در زنان منوپوز هيپركلستروليك ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۲۴۱۲ بررسي و مقايسه اثرات داروهاي ضد التهابي استروئيدي و گياهي در ايجاد و توسعه آترواسكلروز در حيوانات آزمايشگاهي(خرگوش) ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۲۴۳۳ برگزاري مسابقه Quit and Win و بررسي پيگيري يك ساله در ايران -اصفهان ۲۰۰۴ ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۲۴۲۵ بررسي ميزان OX-LDL دربيماران با تنگي مجدد و بعد از PTCA ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۳۷ مقايسه سطح Anti Tpo و ATG در سرم خون زنان مبتلا به infertility با زنان طبيعي در سن باروري ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۳۶ بررسي تاثيركوتاه مدت و درازمدت آموزش از طريق وسايل كمك آموزشي در كودكان سنين پيش دبستاني اصفهان درزمينه تغذيه سالم ،فعاليت جسمي و قرار گرفتن درمعرض دود سيگار ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۱۷ هنجاريابي آزمون كيفيت زندگي ويژه بيماران قلبي (Mac New) در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۳ ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۰۵ بررسي اثراسپيرونولاكتون بر روي Heart Rate Variability ‪(HRV)‬ در بيماران ديابتي ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۰۸ بازتواني جامع فاز خارج بيمارستاني و پيشگيري ثانويه در بيماران سكته مغزي ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۱۹ بررسي اثر استاتين ها در ايجاد اختلالات حافظه در مقايسه با رژيم غذايي در مبتلايان به آنژين صدري ناپايدار ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۰۲ بررسي اثر (آرتيشو) كنگر فرنگي بر برخي از فاكتورهاي بيوشيميايي موثر در آترواسكلروز Fatty streak درحيوانات آزمايشگاهي ۲۰۰۴/۰۹/۰۵
۸۳۱۱۸ بررسي اثر گياه ريواس (Rheum ribes) با رژيم معمولي وپركلسترول درايجاد وتوسعه آترواسكلروز (Fatty streak) در حيوانات آزمايشگاهي (خرگوش) ۲۰۰۴/۰۸/۲۳
۸۳۱۱۲ مقايسه نتايج درماني طولاني مدت استرپتوكيناز با آنژيوپلاستي اوليه كرونر در بيماران با سكته حاد قلبي ۲۰۰۴/۰۷/۳۰
۸۳۱۰۱ بررسي تاثير دو روش رژيم همزمان كودكان و والدين مبتلا به چاقي در مقايسه با گروه شاهد ۲۰۰۴/۰۵/۲۴
۸۱۱۱۳ بررسي مقايسه اثربخشي و عوارض جانبي لواستاتين داخلي و خارجي ۲۰۰۴/۰۵/۱۰
۸۲۴۰۹ بررسي ارتباط تغييرات نمره كيفيت زندگي با تغييرات ساير عوامل خطر زاي بيماري قلبي عروقي در بيماران مبتلا به عروق كرونر به دنبال بازتواني ۲۰۰۴/۰۳/۱۵
۸۲۴۲۰ بررسي ارتباط بين چاقي شكمي در كودكان و نوجوانان مبتلا به چاقي و والدين ايشان ۲۰۰۴/۰۳/۰۸
۸۲۴۲۲ بررسي مدت و شدت فعاليت فيزيكي روزانه نوجوانان اصفهان در مقايسه با مقادير استاندارد توصيه شده ۲۰۰۴/۰۳/۰۸
۸۲۴۰۵ بررسي ارتباط بين شاخص هاي آنتوپومتريك فشارخون ،درصد چربي بدن،سطح ليپيدها واسترس اكسيدان هاي سرم با سطح CRP ۲۰۰۴/۰۳/۰۸
۸۳۱۰۷ بررسي مراقبت ها و هزينه مراقبت هاي مربوط به بيماران سكته مغزي در اصفهان و نجف آباد ۲۰۰۴/۰۳/۰۶
۸۲۴۰۷ بررسي ارتباط  فعاليت آنزيم پاراوكساناز با بعضي فاكتورهاي خوني و سنجش ميانگين فعاليت اين آنزيم درديابتي هاي نوع دو و گروه كنترل ۲۰۰۴/۰۲/۲۹
۸۲۱۱۵ بررسي مقايسه اي فراواني افسردگي در كودكان و نوجوانان ۱۰-۱۸ ساله چاق و گروه شاهد در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۲ ۲۰۰۳/۱۱/۲۹
۸۲۴۲۶ بررسي اثر آنتي اكسيداني عصاره دانه و پوست انگور و روغن دانه انگور بر چهار سيستم اكسيداتيو (اكسيداسيون ديواره سلولهاي كبدي ،اكسيداسيون LDL،گليكوزيلاسيون هموگلوبين و اكسيداسيون ديواره گويچه هاي قرمز) ۲۰۰۳/۱۰/۱۳
۸۲۱۰۶ بررسي ارزش پيشگويي كننده ليد aVR در تعيين نوع كرونر درگير در بيماران مبتلا به سكته تحتاني قلب ۲۰۰۳/۰۹/۰۶
۸۲۴۲۹ بررسي ميانگين انسولين سرم و مقاومت به انسولين در بيماران مبتلا به حادثه حاد قلبي و غير قلبي بر حسب جنس ۲۰۰۳/۰۹/۰۶
۸۲۱۰۸ مقايسه دو روش در پيشگيري از قرار گرفتن كودكان در معرض دود سيگار ۲۰۰۳/۰۹/۰۶
۸۲۱۰۴ بررسي ارتباط بين آنتي فسفوليپيد آنتي بادي وضخامت انتيما-مدياي كاروتيد در افراد جوان مبتلا به سكته هاي قلبي ۲۰۰۳/۰۶/۲۷
۸۲۱۰۷ بررسي دو ساله تغييرات آترواسكلروز عروق كاروتيد براساس نمره trait anxiety در افراد ۳۵-۶۰ سال شهر اصفهان ۲۰۰۳/۰۶/۲۷
۸۲۱۰۵ بررسي ارتباط سطح تستوسترون پلاسما با درگيري عروق كرونر در زنان يائسه ۲۰۰۳/۰۵/۱۷
۸۲۱۰۱ بررسي اختلال عملكرد آندوتليوم در استعمال كنندگان ترياك و سيگار در مقايسه با افراد سالم ۲۰۰۳/۰۴/۱۲
۸۱۱۱۲ بررسي تاثير متقابل عناصر كمياب سلنيوم ،مس ،روي و برخي از آنزيم هاي اكسيد وردوكتاز در مردان اصفهاني مبتلا به بيماريهاي عروق كرونر نسبت به گروه شاهد ۲۰۰۳/۰۳/۱۹
۸۲۱۱۱ بررسي ارتباط بين آنتي بادي ضد پروترومبين و پاسخ به استرپتوكيناز در مبتلايان به انفاركتوس حاد ميوكارد ۲۰۰۳/۰۳/۰۸
۸۱۱۰۵ بررسي اثر چاقي (overweight) بر خود پنداره (self-esteem) در كودكان ۱۰ تا ۱۸ ساله ۲۰۰۳/۰۳/۰۱
۸۱۱۱۶ بررسي ارتباط چاقي كودكان و نوجوانان چاق با چاقي ،آگاهي نگرش ،عملكرد سطح تحصيلات و وضعيت اقتصادي اجتماعي والدين ۲۰۰۳/۰۳/۰۱
۸۱۱۱۵ بررسي اثر هيدروكلرو تيازيد و اينداپاميد ،اتنولول خارجي و ايراني در كنترل فشارخون افراد ۲۵-۷۵ سال مراجعه كننده به كلينيك فشارخون مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۰۳/۰۲/۰۸
۸۱۱۰۶ بررسي ارتباط اضطراب و آترواسكلروز عروق كاروتيد در بيماران اضطرابي ۲۰۰۳/۰۱/۱۲
۸۱۱۰۷ اعتبارسنجي تست نگه داشتن تنفس درهيپرتيروئيديسم ۲۰۰۲/۱۱/۱۸
۸۱۱۱۱ بررسي ارتباط بين شدت تنگي عروق كرونر در آنژيوگرافي و تنگي عروق كاروتيد در سونوداپلر عروق با كلسيفيكاسيون عروق پستان در ماموگرافي در خانمهاي قبل ازمنوپوز ۲۰۰۲/۱۱/۱۸
۸۱۱۱۰ بررسي برخي عوامل خطرساز و عوامل محيطي در بيماران مبتلا به سكته مغزي در سنين جواني و فرزندان ايشان ۲۰۰۲/۱۱/۱۱
۸۲۱۰۲ بررسي مقايسه اي ميانگين نمره اضطراب در نوجوانان ۱۲-۱۸ سال چاق و غيرچاق مراجعه كننده به مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۲۰۰۲/۱۱/۱۱
۸۲۴۳۱ بررسي ارتباط C-Reactive protein  كمي با تعداد عروق ،تعداد سگمان درگير و شدت درگيري عروق كرونر در بيماران مبتلا به آنژين پايدار كه تحت آنژيوگرافي عروق كرونر قرار مي گيرند ۲۰۰۲/۱۱/۱۱
۸۱۱۳۱ بهينه سازي پخت نان هاي سنتي با آرد كامل در شهر اصفهان ۲۰۰۲/۱۱/۱۱
۸۱۱۰۳ بررسي و مقايسه اثر روغن آفتابگردان ،روغن نباتي هيدروژنه و روغن حيواني دريك رژيم غذايي معمولي بر چربي هاي خون در مردان ۲۰۰۲/۰۷/۰۱
۸۱۱۲۷۶ تهيه لوح هاي فشرده آموزش ورزش ۲۰۰۲/۰۵/۱۳
۸۰۱۰۵ بررسي كيفيت و كميت چربي مصرفي كودكان و نوجوانان نواحي شهري و روستايي اصفهان ۲۰۰۲/۰۳/۱۱
۸۲۱۱۴ بررسي روغن هاي گياهي و حيواني و هيدروژنه بر ايجاد و توسعه Fatty Streak در حيوانات آزمايشگاهي تحت رژيم پر كلسترول ۲۰۰۲/۰۳/۰۴
۸۰۱۰۱ بررسي تاثير اصلاح رژيم غذايي مادران در بارداري و شيردهي بر روي ميزان اسيدهاي چرب شير ۲۰۰۲/۰۲/۲۵
۸۱۱۲۰ تعيين اثرات فيبرينولتيك منتخبي از داروهاي گياهي و شيميايي ۲۰۰۲/۰۲/۲۵
۸۰۱۱۴ بررسي تاثيرمنتخبي ازتركيبات شيميايي و طبيعي بر سيستم فيبرينوتيك در In Vitro ۲۰۰۲/۰۲/۲۵
۸۰۱۰۶ مقايسه ريسك فاكتورهاي جديد قلبي عروقي (اسيد اوريك ،فيبرينوژن و فاكتور هفت و LPA و استرس اكسيدانتها و APOA،APOB) قبل و بعد از مداخله در شهر اصفهان ۲۰۰۲/۰۲/۲۰
۸۰۱۱۱ مقايسه نتايج درمان گروهي و درمان هاي انفرادي در كنترل چاقي كودكان و نوجوانان ۲۰۰۲/۰۲/۲۰
۸۰۱۱۳ بررسي اثر آنتي اكسيداني فيتو استروژن ها بر سه سيستم اكسيداتيو(گليكوزپلاسيون پروتئين ها اكسيداسيون LDL و اكسيداسيون ديواره سلولهاي كبدي) و نيز اثر بر تشكيل و توسعه پلاك هاي آترواسكلروز در حيوانات آزمايشگاهي تحت رژيم پر كلسترول ۲۰۰۲/۰۲/۲۰
۸۰۱۰۹ بررسي تاثير ايمونيزاسيون بر عليه OX-LDL در تشكيل و توسعه پلاكهاي آترواسكلروز در حيوانات آزمايشگاهي تحت رژيم كلسترول ۲۰۰۱/۱۲/۳۱
۸۰۱۱۲ بررسي ارتباط بين هليكوباكتر پيلوري و سيتومگالوويروس و كلاميديا با ريسك فاكتورهاي جديد آترواسكلروز و حوادث حاد قلبي عروقي ۲۰۰۱/۱۲/۲۴
۸۰۱۱۶ كاهش اثرات زيان بخش روغن هاي نباتي هيدروژنه به وسيله  اصلاح فرايند هيدروژناسيون ۲۰۰۱/۰۹/۲۴
۸۰۱۰۲ بررسي استرس شغلي و ريسك فاكتورهاي قلبي عروقي در شاغلين بانك صادرات ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۰۱۰۸ بررسي ميزان و مدت اثر ضد فشارخون انواع كاپتوپريل ساخت ايران توسط مانيتورينگ آمبولاتوري ۲۴ ساعته فشارخون ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۱۱۱۸ بررسي ميزان شيوع اعتياد به انواع مواد مخدر درشهرستان اصفهان به روش HPLC ۲۰۰۱/۰۹/۰۶
۸۴۱۵۵۳ آموزش سربازان وظيفه و كادر پادگان ها براي پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير و اصلاح شيوه زندگي ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۴۱۵۵۴ آموزش پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير و كنترل عوامل خطرزا در دانشجويان دانشگاهها و مراكز تربيت معلم ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۴۱۵۵۵ اجراي قوانين منع استعمال دخانيات (قليان و سيگارو…) در چايخانه ها و كافي شاپ ها ۲۰۰۱/۰۸/۲۷
۸۱۱۰۲ بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از بازتواني در مركز و بازتواني در خانه گروه كنترل ۲۰۰۱/۰۱/۲۹
۷۹۱۰۳ بررسي مقايسه اي سطح سرمي CRP و اسيد اوريك در افرادPassive smoker,active smoker  با افراد غير سيگاري ۲۰۰۰/۱۰/۱۷
۷۹۱۰۲ مقايسه يافته هاي Holter monitoring سيگاري هاي غيرفعال با سيگاري هاي فعال و افراد غير سيگاري ۲۰۰۰/۱۰/۱۲
۸۰۱۱۰ بررسي تاثير مصرف گياهان هندوانه ابوجهل و گريپ فروت بر روي ميزان ليپيدهيدروپراكسايد،FBS،HbA1c و ليپيد هاي خون در رات هاي ديابتي شده ۲۰۰۰/۰۶/۱۱
۷۹۱۰۱ بررسي اثر آنتي اكسيداني اسانس هاي فرار حاصل از گونه هاي بومي خانواده Cupressaceae و ويتامين C برروي اكسيداسيون LDL به صورت in vitro ۲۰۰۰/۰۵/۲۳
۷۸۱۲۱ مقايسه چند روش درماني در جهت كنترل چاقي در كودكان و نوجوانان ۲۰۰۰/۰۴/۲۴
۷۸۱۲۳ بررسي تاثير واكسن ب.ث.ژ در تشكيل و توسعه پلاكهاي آترواسكلروز و تاثير آن بر الگوي ليپوپروتئين ها (LDL, HDL) كلسترول وتري گليسيريد در حيوانات آزمايشگاهي تحت رژيم پر كلسترول ۲۰۰۰/۰۴/۰۶
۷۸۱۱۵ بررسي اثرات آنتي اكسيداني كاپتوپريل ،توسط اندازه گيري ،MDA(ليپيدپراكسايد) Conjugated diene ،ظرفيت آنتي اكسيدان سرم قبل و پس از درمان درافراد مبتلا به فشار خون ياheart failure ۲۰۰۰/۰۳/۲۷
۷۸۱۲۲ بررسي تاثير استفاده از داروهاي ضد التهاب شيميايي و گياهي در تشكيل و توسعه Fatty Streak آترواسكلروز در حيوانات آزمايشگاهي تحت رژيم پر كلسترول ۲۰۰۰/۰۳/۱۸
۷۸۱۱۹ بررسي تاثير اسانس هاي فرار مخروطيان بومي ايران بر روي ميزان گليكوزيلاسيون پروتئين ها به صورت In vitro ۲۰۰۰/۰۳/۱۸
۷۸۱۱۷ بررسي اثر استروژن بر نفوذ پذيري اندوتليال ،تغييرات پاتولوژيك ديواده آئورت و كرونر ،فشار خون مستقيم ،ليپيدها و ليپوپروتئين هاي پلاسما در حيوان تغذيه شده با رژيم كلسترول ۲۰۰۰/۰۳/۰۹
۷۸۱۲۰ بررسي ميزان و توزيع نوع چربي و ميزان كلسترول موجود در زرده تخم مرغ بومي و پرورشي و گوشت مرغهاي بومي و پرورشي و وارداتي و مقايسه آن با جدول تركيبات مواد غذايي ۲۰۰۰/۰۳/۰۷
۸۰۱۰۷ بررسي تاثير مصرف گياهان زردچوبه و كلپوره بر روي ميزان ليپيد هيدروپراكسايد، FBS,HbA1c و ليپيدهاي خون در راتهاي ديابتي ۲۰۰۰/۰۲/۱۴
۷۸۱۱۶ بررسي اثر روزه داري بر پراكسيداسيون ليپيد و چگونگي ارتباط آن با ليپوپروتئين هاي سرم و قند خون ناشتا FBS قبل و بعد از روزه داري ۲۰۰۰/۰۱/۲۹
۷۸۱۱۳ بررسي ميزان مصرف انواع فيبر غذايي در بالغين شهر اصفهان ۲۰۰۰/۰۱/۰۲
۷۸۱۰۸ بررسي آثار آنتي اكسيداني اسانس موجود در مخروطيان ايران در In vitro ۱۹۹۹/۰۸/۲۹
۷۸۱۰۶ تعيين مقدار آليسين در فرآورده هاي گياهي موجود در بازار دارويي ايران به روش اسپكتروفتومتريك ۱۹۹۹/۰۸/۲۹
۷۸۱۰۷ بررسي مقايسه اي تغييرات سطح HbA1C ليپيد هيدروپراكسايدConjugated Diene در مردان سيگاري و غير سيگاري ۱۹۹۹/۰۸/۲۸
۷۸۱۰۹ بررسي ارتباط  سطح پراكسيداسيون ليپيدي(MDA) با ليپيد هاي خون (LDL,HDL,TG) ،قند و HbA1C در بيماران ديابتيك NIDDM ۱۹۹۹/۰۸/۲۴
۷۸۱۱۰ بررسي مقايسه  ميزان استرس اكسيدانتها و يون منيزيم (Mg+2) در دوره افسردگي با دوره بهبودي ۱۹۹۹/۰۸/۱۶
۷۸۱۰۵ بررسي مقايسه اي ميزان روي ومس در فرزندان افراد مبتلا به سكته قلبي زودرس و مقايسه با گروه شاهد ۱۹۹۹/۰۶/۰۷
۷۸۱۰۲ بررسي اثر بازتواني قلبي بر ميزان Ejection fraction ‪(EF)‬ و (F.C‏) Functional class در بيماراني كه داراي اختلال عملكرد بطن چپ هستند ۱۹۹۹/۰۵/۲۷
۷۸۱۰۴ بررسي متابوليك هاي اكسيداسيون LDL در فرزندان ۶-۱۸ ساله خانواده هاي مبتلا به بيماري قلبي -عروقي زودرس ۱۹۹۹/۰۵/۲۲
۷۸۱۰۱ بررسي وضعيت آنتي كارديوليپين آنتي بادي در فرزندان ۱۹-۱۲ سله خانواده هاي در معرض خطر از نظرآرترواسكلروز زودرس ۱۹۹۹/۰۵/۰۵
۷۸۱۰۳ بررسي نظرات مردم شهر اصفهان در مورد روشهاي موثر مقابله با دود سيگار موجود در محيط خود ۱۹۹۹/۰۴/۲۱
۷۷۱۰۸ بررسي و مقايسه صرفه اقتصادي و هزينه هاي چند روش تشخيصي زودرس در بيماران دچار درد حاد قفسه سينه با الكتروكارديوگرام غيرتشخيصي ۱۹۹۹/۰۳/۱۷
۷۷۱۰۹ بررسي فراواني نسبي افراديكه پس از گذشت يكسال از شركت درمسابقه بين المللي ترك سيگار همچنان برترك سيگار باقي مانده اند ۱۹۹۹/۰۳/۱۶
۷۷۱۰۷ مقايسه اثر آنتي اكسيداني دو رژيم هورمون درماني در زنان منوپوز ۱۹۹۹/۰۳/۱۳
۷۶۱۰۸ بررسي شاخص هاي مركزي و فراواني افزايش مقادير هموسيستئين ،فيبرينوژن ،فاكتور ۷ و ليپوپروتئين a در پلاسماي افراد ۳-۷۰ سال شهراصفهان ۱۹۹۸/۱۱/۰۲
۷۷۱۰۱ بررسي ميزان شناخت و مصرف مردم از فراورده هاي گياهي دارويي ۱۹۹۸/۰۹/۲۴
۷۷۱۰۵ بررسي تاثير يك دوره بازتواني قلبي بر توانايي جنسي بيماران مبتلا به سكته قلبي مراجعه كننده به واحد بازتواني مركز تحقيقات قلب وعروق اصفهان ۱۹۹۸/۰۹/۲۴
۷۷۱۰۲ مقايسه سطح سرمي Conjugated dienes,Lipid hydroperoxide درمبتلايان به بيماري هاي ايسكميك قلب و گروه كنترل ۱۹۹۸/۰۹/۰۶
۷۷۱۰۴ بررسي اثر طول مدت دوره ورزشي برظرفيت عملي و وضعيت رواني در بيماران post MI كه به بخش توانبخشي بيماران قلبي مراجعه كرده اند ۱۹۹۸/۰۸/۲۴
۷۸۱۱۱ بررسي مقايسه اي (سطح انسولين سرم ،(a‏)LP ،توده عضلاني بطن چپ و فشار خون ) در افراد  سيگاري و غير سيگاري ۱۹۹۸/۰۸/۰۳
۷۷۱۰۳ ارائه چندين روش (راديال ايمونوديفيوژن ،فلوروايمونواسي ،كلريمتريك) به منظور شناسايي و اندازه گيري آنتي بادي عليه LDL اكسيده شده ۱۹۹۸/۰۵/۱۶
۷۶۱۰۷ بررسي تفاوت پروفايل چربي و قند خون در ورزشكاران باستاني (زورخانه اي) و ورزشكاران بدنسازي ۱۹۹۸/۰۳/۱۱
۷۶۱۱۲ بررسي اثر روزه داري بربرخي از شاخص هاي خوني ۱۹۹۸/۰۳/۰۹
۷۶۱۰۵ بررسي تمام رايانه اي الگوي مصرف مواد غذايي درشهراصفهان در سال ۱۳۷۳ ۱۹۹۸/۰۳/۰۲
۷۶۱۱۱ بررسي نوسانات هفتگي و ماهيانه وقوع سكته قلبي در مبتلايان مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ۱۹۹۷/۱۰/۰۷
۷۶۱۰۹ بررسي روند تغييرات ضربان قلب و فشارخون بيماران post MI  سيگاري وغيرسيگاري بر روي تست ورزش ۱۹۹۷/۰۹/۰۶
۷۶۱۱۰ بررسي اثرمصرف مخمر آبجو و سبوس جو دوسر بر روي غلظت ليپيدهاي سرم اشخاص با هيپركلسترولمي متوسط ۱۹۹۷/۰۹/۰۶
۷۵۱۰۹ بررسي مقدار دفع ادراري روزانه كلريد سديم در افراد ۲۰ تا ۶۰ سال شهراصفهان ۱۹۹۷/۰۱/۲۲
۷۵۱۱۲ بررسي اثرگياه Salvia officinalis در كاهش قندخون ۱۹۹۷/۰۱/۱۴
۷۴۱۰۸ مقايسه پنج روش آموزش تغذيه در جهت كاهش چربي خون كودكان ۱۹۹۶/۱۲/۲۸
۷۵۱۰۸ بررسي رابطه بين عفونت با هليكوباكتر پيلوري و بيماري هاي ايسكميك قلب ۱۹۹۶/۱۱/۱۵
۷۵۱۰۷ بررسي آگاهي نگرش وعملكرد پزشكان عمومي شهراصفهان درخصوص عوامل خطرساز بيماري هاي عروق كرونر قلب در شهريور ماه ۱۳۷۵ ۱۹۹۶/۰۹/۰۵
۷۵۱۰۱ بررسي رابطه بين اپوليپوپروتئينها و ويتامين D درسرم خون كودكان با ريسك بالا و مقايسه با گروه كنترل ۱۹۹۶/۰۹/۰۵
۷۵۱۱۰ بررسي شيوع مصرف سيگار در نوجوانان (۱۴-۱۸ سال) شهراصفهان بر اساس پارامترهاي خوني ۱۹۹۶/۰۹/۰۵
۷۶۱۱۳ تعيين ميانگين فشارخون وشيوع افزايش خون دركودكان ۶-۱۸ ساله والدين مبتلا به بيماري فشارخون اوليه و مقايسه با گروه شاهد ۱۹۹۶/۰۹/۰۵
۷۵۱۰۲ بررسي ارتباط بين شيوع بيماري هاي عروق كرونر با سطح ويتامين D خون در زنان قالي باف و مقايسه با گروه كنترل ۱۹۹۶/۰۸/۱۲
۷۵۱۰۳ مقايسه اثر باليني ديلتيازم خارجي با ديلتيازم ساخته شده در ايران ۱۹۹۶/۰۸/۱۰
۷۵۱۰۵ بررسي ميزان آگاهي پرسنل بخش هاي ويژه در مورد مراقبت هاي ويژه قلبي در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان سال ۱۳۷۴ ۱۹۹۶/۰۷/۲۹
۷۵۱۱۱ بررسي تركيب تغذيه اي ماهي هاي پرورشي استان اصفهان از نظر مواد مغذي اصلي به ويژه انواع اسيدهاي چرب ۱۹۹۶/۰۷/۱۰
۷۴۱۰۶ بررسي ميانگين فشارخون سيستولي و دياستولي و شيوع افزايش فشارخون در فرزندان ۶-۱۸ سال والدين مبتلا به فشارخون اوليه ومقايسه با گروه شاهد ۱۹۹۶/۰۳/۰۵
۷۳۱۰۲ تعيين شاخص هاي آناتوميكي پاتولوژيكي قلب وعروق كرونر در افراد فوت شده ارجاع شده به پزشكي قانوني شهر اصفهان ۱۹۹۵/۱۱/۱۵
۷۴۱۱۰ بررسي نوع و ميزان فعاليت ورزشي در دانش آموزان ۶-۱۸ ساله شهر اصفهان ۱۹۹۵/۰۹/۰۶
۷۴۱۰۵ بررسي اثرات يك دوره ورزش منظم بر وضعيت رواني و ظرفيت عملي بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي ۱۹۹۵/۰۷/۱۶
۷۴۱۰۳ بررسي ميزان اعتبار گواهي هاي فوت بيماران مبتلا به بيماري هاي گردشي خون دفن شده درباغ رضوان اصفهان ۱۹۹۵/۰۴/۰۶
۷۳۱۰۸ بررسي سطح دريچه ميترال در افراد ۱۸ سال به بالا بدون عارضه قلبي در جامعه شهراصفهان توسط داپلر اكوكارديوگرافي ۱۹۹۵/۰۲/۲۵
۷۳۱۰۹ مقايسه فراواني مرگ و مير كوتاه مدت و بلند مدت بيماران با دريچه مصنوعي مكانيكال وبيولوژيك ۱۹۹۵/۰۲/۲۵
۷۳۱۰۷ برآورد هزينه سالانه بستري ،تشخيصي ودرماني بيماران قلبي وعروقي بيمارستانهاي دانشگاهي شهراصفهان در سال ۱۳۶۸ لغايت ۱۳۷۴ ۱۹۹۵/۰۲/۲۰
۷۳۱۰۶ بررسي ميزان نوترينت هاي موجود در خوراكي هاي سنتي تهيه شده در رستورانها و اغذيه فروشي هاي جامعه شهري اصفهان ۱۹۹۴/۱۲/۲۲
۷۳۱۰۵ بررسي ارتباط وضعيت اقتصادي و ابتلا به بيماري آترواسكلروتيك عروق كرونر قلب (ACHD) درميان بيماران بستري در واحدهاي مراقبت قلبي (CCU) مراكز پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ۱۳۷۴ ۱۹۹۴/۱۱/۲۲
۷۳۱۰۳ بررسي اثر نصب تابلوهاي شعارهاي آموزشي ورزشي بر ميزان آگاهي ورزشكاران پارك هاي شهر اصفهان ۱۹۹۴/۱۱/۰۳
۷۳۱۰۴ بررسي ميزان و انواع فعاليتهاي ورزشي اطفال زير ۱۵ سال شهر اصفهان ۱۹۹۴/۰۹/۰۶
۷۳۱۱۲ بررسي ومقايسه تاثير و رژيم درماني جايگزيني هورموني (HRT) روي عوارض علومي منوپوز و برخي از ريسك فاكتورهاي بيماري هاي قلبي عروقي در زنان منوپوز و پري منوپوز (۴۵-۶۰ ساله) در شهراصفهان ۱۹۹۴/۰۵/۲۴
۷۳۱۰۱ بررسي وقايع استرس زا و پيامدهاي آن درافراد بزرگسال شهراصفهان ۱۹۹۴/۰۴/۱۹
۷۲۱۱۶ بررسي سيستماتيك سرب ، دي اكسيد سولفور و مونوكسيد كربن درهواي شهراصفهان ۱۹۹۴/۰۲/۰۹
۷۲۱۱۴ بررسي شيوع افزايش چربي هاي خون ،فشارخون بالا و چاقي در كودكان ۲-۶ سال شهر اصفهان ۱۹۹۳/۱۲/۲۲
۷۲۱۲۰ بررسي ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي بيماري هاي كرونر درفوت شدگان به علت انفاركتوس قلبي خارج از بيمارستان ۱۹۹۳/۱۲/۲۲
۷۲۱۱۲ تعيين ميزان كلريد سديم درانواع نان وتعيين چربي و كلريد سديم درانواع پنير مورد مصرف جامعه شهري اصفهان ۱۹۹۳/۱۲/۱۱
۷۲۱۱۳ بررسي مقايسه اي تاثير هپارين و نرمال سالين در حفظ راه وريدي و بروز علايم ظاهري فلبيت در بيماران بستري در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ۱۳۷۲ ۱۹۹۳/۱۱/۲۲
۷۲۱۱۸ درمان هيپرليپيدمي با قرص بدون بو و استاندارد شده سير ۱۹۹۳/۱۱/۲۲
۷۲۱۱۰ بررسي ميزان تغييرات ايزوآنزيم CPK-MB ،منيزيم و فيبرينوژن سرم در بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي و رابطه آن با ايجاد عوارض بيماري دريك سال اول ۱۹۹۳/۱۱/۲۲
۷۲۱۱۱ بررسي وجود ارتباط بين ابتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد و در معرض دود سيگار قرارگرفتن ۱۹۹۳/۱۱/۲۲
۷۲۱۱۷ تعيين ميزان اثر نوشيدني چاي در چربيها و ايندكس هاي خون ۱۹۹۳/۱۰/۳۱
۷۲۱۱۵ بررسي شيوع افزايش چربي خون ،فشارخون بالا و چاقي و تعيين صدكهاي چربي خون ،فشارخون ،قد و وزن در افراد ۶-۱۸ سال در سطح مدارس اصفهان به تفكيك جنس ۱۹۹۳/۰۹/۰۶
۷۲۱۰۹ بررسي ميزان شيوع ريسك فاكتورهاي بيماري هاي عروق كرونر درميان فرزندان ۲-۱۴ سال افراد مبتلا به انفاركتوس قلبي زودرس و مقايسه آن با گروه كنترل ۱۹۹۳/۰۸/۱۰
۷۲۱۰۷ بررسي شيوع افزايش چربي خون و چاقي درافراد ۱۹ سال به بالاي شهراصفهان ۱۹۹۳/۰۷/۲۳
۷۲۱۰۸ بررسي تركيب روغن هاي هيدروژنه مصرفي كه درارتباط با بيماريهاي قلبي وعروقي ذكر شده است ۱۹۹۳/۰۷/۲۳
۷۲۱۰۶ بررسي تاثير روش هاي غيردارويي بركاهش فشارخون بيماران هيپرتانسيوني ۱۹۹۳/۰۷/۰۶
۷۲۱۱۹ مقايسه نتايج كشتهاي خون در بيماران مشكوك به آندوكارديت به دو روش استاندارد و معمول در بيمارستانهاي دانشگاهي شهراصفهان ۱۹۹۳/۰۶/۲۲
۷۲۱۰۵ بررسي شيوع و مقايسه آنتي ژن هايHLA  ‪(A.B.C)‬ درافراد مبتلا به انفاركتوس ميوكارد با افراد سالم ۱۹۹۳/۰۶/۲۲
۷۲۱۰۴ بررسي استرس هاي وارده برافراد در يك سال قبل از سكته قلبي و مقايسه آن با گروه كنترل ۱۹۹۳/۰۵/۲۴
۷۲۱۰۱ تعيين ميزان شيوع پرفشاري خون وصدكهاي فشارخون در مردم بالاتر از ۱۸ سال شهراصفهان ۱۹۹۳/۰۵/۲۲
۷۲۱۰۳ بررسي ميزان آگاهي مردم بالاتر از ۱۵ سال ساكن شهراصفهان از عوامل موثر در ايجاد بيماري هاي عروق كرونر ۱۹۹۳/۰۵/۲۲
۷۰۱۰۱ بررسي توزيع فراواني عوامل خطرساز بيماريهاي عروق كرونر قلب در شهر اصفهان ۱۹۹۱/۰۹/۰۶
۸۳۱۳۱ بررسي تاثيردرمان كلاميد يا پنومونيه وهليكوباكتر پيلوري برماركرهاي التهابي وحوادث قلبي متعاقب بستري به دليل سندرم حاد كرونري  
۸۳۱۴۶ بررسي مقايسه ميزان آگاهي افراد بزرگسال جامعه شهري اصفهان درباره تغذيه صحيح قبل و بعد از ارائه CD آموزشي  
۸۳۱۴۵ بررسي كيفيت زندگي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  
۸۳۱۰۴ بررسي سطح انسولين سرم و مقاومت به انسولين درمردان مبتلا به بيماري ايسكميك قلب در مقايسه با گروه كنترل  
۸۵۱۱۳ بررسي اثركوتاه مدت و بلند مدت سندرم متابوليك در خطر وقوع سكته مغزي ايسكميك بيماران با سابقه قلبي عروقي شهر اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹  
۸۴۱۵۰ بررسي ارتباط بين آترواسكلروز عروق كاروتيد و ميانگين سطح آنتي بادي IgG ضد هليكوباكترپيلوري  
۸۴۱۶۳ بررسي رابطه ضخامت چربي اپيكارد با WC به عنوان اندكسي از چاقي احشايي  
۸۴۱۶۵ بررسي آسيب هاي قلبي كوتاه و بلندمدت بيماران با سكته مغزي ۴۰-۷۵ سال  
۸۴۱۷۰ پيشنهاد طراحي نرم افزار ويژه ساماندهي طرحهاي پژوهشي  
۸۴۱۷۴ برپايي يك مجموعه عرضه غذاي قلب سالم براي پيشگيري از بيماري هاي غير واگير در شهر اصفهان  
۸۴۱۶۸ تاثيرژنوتيپ برسيرباليني سندرم long-QT  
۷۰۱۰۲ بررسي انواع تغييرات راديولوژي قفسه صدري بيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي و مقايسه آنها با گروه كنترل  
۷۴۱۰۹ بررسي ميزان اثر رژيم سبزيخواري بر عوامل مسبب آترواسكلروز و رگرسيون آن  
۸۶۱۰۱ بررسي آثار آنتي اكسيداني (in vitro) ،اثرات ضد ديابت پايين آورنده چربي خون و ضد آترواسكلروز گياه موسير  
۸۸۱۳۱ بررسي ارتباط بين ميزان آنزيم ميلوپراكسيداز و مقادير ريسك فاكتورهاي قلبي - عروقي در بيماران شريان كرونري  
۸۸۱۳۳ بررسي اثرات مثبت روغن حاوي اسيدلينولنيك مزدوج برروي چربي هاي سرم  
۸۸۱۲۸ بررسي تاثيرآموزش بر اساس مدل قصد رفتاري بر نگرش مادران نسبت به الگوهاي تغذيه اي مرتبط با اضافه وزن كودكان پيش دبستاني شهراصفهان سال ۱۳۸۸  
۹۰۱۲۱ غني سازي نان باهم استخراج شده از گوشت به منظور افزايش دسترسي طبيعي بدن به آهن  
۸۸۱۱۸ ارتقا سطح سلامت در كاركنان High risk و Poor Control(مبتلايان به پر فشاري خون) در فولاد طرح مكمل SHIMSCO  
۸۶۱۱۷۱ بررسي اثر حاصل از عصاره كدو و گياه كدو در كاهش قندخون بيماران ديابتي II  
۸۱۱۱۹ هنجاريابي آزمون كيفيت زندگي ويژه بيماران قلبي (Mac New) درشهر اصفهان در سال ۱۳۸۳  
۹۰۱۲۶ مقايسه اثر يك دوره بازتواني قلبي بر كيفيت زندگي زنان چاق و غيرچاق مبتلا به بيماري عروق كرونر بيماري قلبي  
۹۰۱۲۸ بررسي تاثيرتركيبات پلي ال بر ميزان فعاليت آنزيم پاراكسوناز در شرايط invitro