previous pauseresume next

شرایط بازدید

بازدید گروههای علمی و دانشجوئی:
- مکاتبه با ریاست پژوهشکده از طرف دانشگاه، مرکز تحقیقاتی یا گروه آموزشی مربوطه
- بررسی درخواست توسط معاون و مدیر پژوهشی پژوهشکده
- برنامه ریزی بازدید با توجه به اهداف و درخواست های بازدید کنندگان توسط واحد پژوهش و تعیین مراکز و واحدهائی که مورد بازدید قرار می گیرند
- هماهنگی تاریخ و ساعت برگزاری بازدید با سازمان درخواست کننده
- انجام بازدید در زمان مقرر
- انجام ارزیابی و دریافت بازخورد نتایج حاصل از بازدید از سازمان مربوطه
 
بازدید سایر سازمانها، مدارس و سازمانهای مردم نهاد: 
- مکاتبه با ریاست پژوهشکده از طرف سازمان مربوطه و ذکر اهداف بازدید
- بررسی درخواست توسط مدیر اجرائی و مسئول روابط عمومی پژوهشکده
- برنامه ریزی بازدید توسط مسئول روابط عمومی و تعیین مراکز و واحدهائی که مورد بازدید قرار می گیرند
- هماهنگی تاریخ و ساعت برگزاری بازدید با سازمان درخواست کننده
- انجام بازدید در زمان مقرر
- انجام ارزیابی و دریافت بازخورد نتایج حاصل از بازدید از سازمان مربوطه