رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری هفتمین جلسه سیاستگزاری مرکز تحقیقات پرفشاری خون

هفتمین جلسه سیاستگزاری مرکز تحقیقات پرفشاری خون در روز شنبه مورخ 10 دی ماه 1401 با حضور رئیس محترم، معاون پژوهشی و سرباز نخبه مرکز برگزار گردید. در این جلسه معاون پژوهشی گزارشی از سفر اداری خود به وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارائه و همچنین در خصوص میزان پیشرفت برنامه های در دست اجرا و برنامه های علمی و اجرایی آینده مرکز بحث و برنامه ریزی صورت گرفت.