رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای شورای پژوهشی

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

آدرس پستی

ایمیل

رزومه

دکتر علیرضا خسروی

031-36115216

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

alirezakhosravi@med.mui.ac.ir

alirezakhosravif@gmail.

com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر آسیه منصوری

031-36115215

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

mansouri_a@alumnus.tums.ac.ir

mansouri.arn@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر شاهین شیرانی031-37929500خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان،‌ ستاد مرکزی

 

لینک سامانه علم سنجی

دکتر نوشین محمدی فرد

031-36115318

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه سوم، معاون پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق

n.mohammadifard@icri.ir

nmohammadifard@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر محمد کرمانی القریشی

031-36115235

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات اینترونشنال کاردیولوژی

sm.kermani@med.mui.ac.ir

mohammad.kermani@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر سعیده بحرانی03136115215خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

saeide.bahrani@med.mui.ac.ir

saeide.bahrani@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر جمشید نجفیان

031-36115114

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه اول، واحد اکو

jamshid_najafian@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مرضیه تاجمیرریاحی

031-36115217

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

marziehtajmirriahi@med.mui.ac.ir

marziehtajmirriahi@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر مریم اقبالی

031-37927539

خیابان هزار جریب، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری مراقبتهای ویژه

eghbali@nm.mui.ac.ir

eghbali.m1363@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر راضیه حسن نژاد

031-36115233

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، واحد آمار

r.hassannejad@icri.ir

razieh.hassannejad@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر سیده مهناز میربد 

031-36115217

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

mah.mirbod@gmail.com

CV

دکتر ثمین بهداد 

031-36115217

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

samin.behdad@yahoo.com

CV

دکتر مژگان قاری پور

031-36115116

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه اول، واحد ژنتیک

gharipour@mui.ac.ir

mojgangharipour@gmail.com

CV