previous pauseresume next

ثبت فشارخون کارکنان پژوهشکده قلب و عروق در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشارخون

در راستای اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، فشارخون کارکنان پژوهشکده قلب و عروق توسط همکاران مرکز تحقیقات پرفشاری خون اندازه گیری و در سامانه مربوطه به آدرس www.salamat.gov.ir ثبت گردید.

همکاری فعال مرکز تحقیقات پرفشاری خون در کمپین ملی کنترل فشارخون

از پانزدهم خرداد ماه همزمان با شروع کمپین ملی کنترل فشار خون، پژوهشکده قلب و عروق نیز با نصب بنرهای مربوط به فشار خون و برپایی غرفه ای در محوطه حیاط پژوهشکده به این کمپین پیوست.

برگزاری همایش روز جهانی پرفشاری خون در اردیبهشت ماه ۹۸

به مناسبت روز جهانی پرفشاری خون، مرکز تحقیقات پرفشاری خون اقدام به راه اندازی پایگاهی جهت سنجش فشارخون افراد جامعه، در محوطه پژوهشکده قلب و عروق اصفهان نمود.

برگزاری جلسه بازآموزی مدیریت و کنترل فشارخون بالا

این جلسه با حضور ۳۲ پزشک عمومی( به عنوان شرکت کننده) در تاریخ ۹۷.۱۲.۱۵ در سالن جلسات پژوهشکده قلب و عروق برگزار گردید. در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله اهمیت پرفشاری خون و وضعیت اپیدمیولوژیک و... ارائه گردید.

جلسه دفاع خانم مریم اقبالی دانشجوی phd by research مرکز تحقیقات پرفشاری خون

جلسه دفاع پایان نامه یکی دیگر از دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان روز سوم تیر ماه ۱۳۹۷ در محل پژوهشکده برگزار گردید. در این جلسه خانم مریم اقبالی پایان نامه خود را با عنوان "بررسی روند عوامل موثر بر شیوع، آگاهی، کنترل و درمان پرفشاری خون در میان بالغین شهر اصفهان (در طی ۱۵ سال) و ارزیابی تاثیر مدل توسعه یافته مراقبت مزمن بر کنترل و درمان بیماری و خودمراقبتی" ارائه و دفاع نمودند. استاد راهنمای این پایان نامه جناب آقای دکتر علیرضا خسروی و اساتید مشاور آن سرکار خانم دکتر صراف زادگان و جناب آقای دکترآوات فیضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز تحقیقات پرفشاری خون RSS