رفتن به محتوای اصلی
x

اعضای هیئت علمی و همکاران

اعضای هیئت علمی تمام وقت (Full time)

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

آدرس پستی

ایمیل

رزومه

دکتر علیرضا خسروی

031-36115216

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

alirezakhosravi@med.mui.ac.ir

alirezakhosravif@gmail.

com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر جمشید نجفیان

031-36115114

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه اول، واحد اکو

jamshid_najafian@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر سعیده بحرانی 031-36115215 خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

saeide.bahrani@med.mui.ac.ir

saeide.bahrani@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

دکتر آسیه منصوری

031-36115215

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

mansouri_a@alumnus.tums.ac.ir

mansouri.arn@gmail.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

اعضای هیئت علمی نیمه وقت (Part time)
نام و نام خانوادگی تلفن تماس آدرس پستی ایمیل رزومه

دکترمحمدهادی منصوری

031-36115217

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

drhadimansouri@gmail.com

CV

 

دکتر مرضیه تاجمیر ریاحی

031-36115217

خیابان مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

marziehtajmirriahi@yahoo.com

CV

لینک سامانه علم سنجی

 

همکاران (پژوهشگران)

نام و نام خانوادگی تلفن تماس آدرس پستی ایمیل رزومه

مهناز جوزن

مدیر اجرایی و کارشناس ارزشیابی و علم سنجی مرکز تحقیقات پرفشاری خون

031-36115217

مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، مرکز تحقیقات پرفشاری خون

mahnazjozan@gmail.com

-

حسین حیدری

پزشک درمانگاه پرفشاری خون

031-36115409

مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه همکف، درمانگاه فشارخون

Dr.hidari@gmail.com

-

نجمه گلی

کارشناس واحد ثبت

031-36115218

مشتاق سوم، جنب بیمارستان شهید چمران، پژوهشکده قلب و عروق،طبقه دوم، واحد ثبت

Nj.goli7@gmail.com

-