رفتن به محتوای اصلی
x

فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه ها 

  • آيين نامه هاي اجرای فعاليتهاي پژوهشي    PDF

 

فرم ها

  • فرم پيش پروپوزال    Doc    PDF

  • فرم طرح تحقیقاتی پژوهشکده    Doc    PDF

  • فرم اطلاعات طرح هاي پژوهشي    Doc    PDF

  • فرم اطلاعات طرح هاي پژوهشي (كارآزمايي هاي جامعه گرا)    Doc    PDF

  • تفاهم نامه تدوین مقالات    Doc    PDF

  • فرم ارائه پیشنهاد    PDF

  • فرم ارسال اخبار در سایت پژوهشکده     PDF